Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tarvitaanko remonttiin lupa

Rakennuslupa tarvitaan remonttikohteessa silloin, kun kohteessa tehdään uudisrakentamiseen verrattavissa olevia töitä. Myös laajentaminen ja kerrosalan lisääminen sekä asukkaiden terveydellisyyteen ja turvallisuuteen vaikuttavat työt vaativat lupamenettelyn. Samoin luvan vaativat myös rakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen, asuinhuoneiston yhdistäminen tai jakaminen sekä kantavan rakenteen purkaminen ja rakentaminen.

Myös rakennuksen purkamiseen tarvitaan lupa. Lupa haetaan rakennusvalvontavirastosta ja sieltä saa ohjeet ja asiakirjat. Luvanvarainen työ vaatii myös vastaavan työnjohtajan ja pätevän suunnittelijan. Lupatarpeen asukkaalle/korjauttajalle kertoo aina kunnan rakennusvalvonta tai korjaussuunnittelija.

Vanhoista rakennuksista ei välttämättä ole minkäänlaisia piirustuksia olemassa ollenkaan. Tällöin rakennus on ensin mitattava sisältä ja ulkoa, merkitään ovien, ikkunoiden ja väliseinien paikat ja koot. Nämä mitat ovat tärkeitä paitsi suunnittelun, myös tulevien materiaalihankintojen määrien arviointiin. Näillä mitoilla tehdään rakennuksesta piirustukset, joihin lisätään muutokset ja lisäykset, rakennuksen laajennusosa, huonekohtaisesti mahdolliset käyttötarkoitusmuutokset sekä kantavien rakenteiden ja julkisivujen muutokset. Lisäksi tarvitaan tiedot uusista materiaaleista, asemakaavan määräyksistä, perustustavasta ja kenties uusi asemapiirroskin.

Lupaa ei tarvita kunnostus- ja huoltotöistä tai sellaisista korjauksista, jotka eivät muuta rakennuksen käyttötarkoitusta.

 

Rakennusluvan hakeminen

Rakennusluvalla taataan, että rakennuspaikka ja itse rakennus ovat asianmukaisia ja sopusoinnussa ympäristöönsä. Rakennuslupaa haetaan ennen töiden aloittamista paikkakunnan rakennusvalvontaviranomaisilta. Jo ennen virallista lupahakua voi ja kannattaa tehdä rakennuspaikalla ennakkotarkastus rakennusvalvonnan edustajan kanssa.

Lupamenettely ja siihen tarvittavat liitteet vaihtelevat paikkakunnittain ja peruskorjauksen laajuudesta riippuen.

Lupaa haettaessa kohteeseen on myös nimettävä vastaava työnjohtaja ja pääsuunnittelija.

 

Toimenpidelupa

Remonttia varten haetaan toimenpidelupa, jos rakennuksen julkisivua, kattomuotoa, katetta tai sen väritystä muutetaan. Myös ulkoverhouksen materiaalin tai värin muutos, ikkunajaon muutos, katukuvaan vaikuttavien markiisien asennus, kiinteän aidan tai katureunusmuurin rakentaminen ovat toimenpideluvan alaisia. Myös tämän luvan myöntää kunnan rakennusvalvonta. Eri kunnissa on myös erilaisia vaatimuksia, jotka selviävät kunnan rakennusjärjestyksestä ja rakennusvalvonnalta.

 

Asuntoyhtiössä taloyhtiöltä suostumus

Taloyhtiön suostumusta tarvitaan, jos asuinhuoneistossa tehdään huonetilojen muutos, myös kaikkien märkätilojen korjaustyöt edellyttävät yhtiön suostumusta, sillä tällöin rakenteisiin vaikuttavat työt kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuun piiriin. Tapauskohtaiset ohjeet saa rakennustarkastajalta ja taloyhtiön on tällöin oltava luvan hakija. Taloyhtiöllä on oikeus valita tai hyväksyä työlle valvoja, joka varmistaa, että muutostyöt tehdään luvan mukaisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Eri kunnissa viranomaisilla voi olla erilaisia vaatimuksia tarvittavista luvista.

Esimerkiksi luvanvaraisia ovat uuden vesi- tai viemäripisteen rakentaminen, huoneistosaunat, ilmanvaihdon tehostaminen ja kantaviin rakenteisiin tulevat muutokset. Esim. kylpyammeen poisto edellyttää vedeneristysten tarkistamista ja korjaamista määräysten mukaisiksi, sillä vedeneristeet ja seinien runkorakenteet kuuluvat yhtiön kunnossapitovastuuseen, kun taas seinien pinnat ja kiintokalusteet kuuluvat osakkaalle.

 

Rakennusvirasto valvoo

Rakennusvalvonnan tehtävänä on varmistaa, että työ tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla tavalla. Valvontaan kuuluu joukko tarkastuksia työmaalla. Nämä poikkeavat toisistaan paikkakunnittain peruskorjauksen vaatimusten mukaan. Esim. sähköliike tarkistaa sähkötyöt käyttöönottoilmoituksen perusteella.

Jo ennen rakennustöiden alkua on pidettävä aloituskokous, johon osallistuu yleensä puheenjohtajana toimiva rakennusvalvontaviranomainen sekä pääsuunnittelija. Kokouksen tarkoituksena on antaa tiedot, tavat ja yhteyshenkilöt rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Rakentajan täytyy ilmoittaa rakennustöiden aloittamisesta rakennusvalvojalle ja varmistaa, että tarkastusasiakirja sekä käyttö- ja huolto-ohje tehdään riittävässä laajuudessa.

Rakennusvalvonnan viranomaisilla on oikeus jälkikäteen puuttua luvattomasti, luvan vastaisesti ja muuten asiattomasti toteutettuihin korjauksiin. He voivat myös vaatia tehtyjen muutosten saattamista hyväksyttävään tilaan.

Lue lisää: Rakennuttajalla ilmoitusvelvollisuus urakoista ja työntekijöistä

 

Purkamislupa

Purkamislupa rakennuksen tai sen osan purkamista varten silloin kun rakennus sijaitsee asemakaava-alueella tai alueella, jonka yleiskaavassa niin määrätään tai jos alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittama rakennuskielto.

 

Rakennuslupa sähköisesti lupapiste.fi -palvelun kautta.

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot