Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakennusluvan hankinta

rts_tutkii_logo_pieni

Omakotitaloa rakentaessa on aina hankittava rakennuslupa ennen rakennustöiden aloittamista. Luvan myöntää paikkakunnan rakennusviranomainen ja sillä taataan, että rakennuspaikka ja itse rakennus ovat sopusoinnussa ympäristöön ja rakennusteknisesti oikein suunniteltu. Jo ennen varsinaista lupahakemusta kannattaa tehdä aiotulla rakennuspaikalla ennakkotarkastus lupaviranomaisen kanssa.

Rakennuslupaa anottaessa tarvitaan rakennuksen piirustukset, sekä erinäinen joukko muita asiakirjoja ja todistuksia, joiden määrä ja sisältö vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Rakennusmääräykset ja tontin rakennusoikeudet vaikuttavat keskeisesti siihen millainen talo tontille voidaan rakentaa, joten niiden aiheuttamat rajoitteet on syytä selvittää jo suunnitteluvaiheessa. Kaikkea paperisotaa ei rakentajan välttämättä tarvitse hoitaa itse, osan voi jättää suosiolla pääsuunnittelijalle ja vastaavalla työnjohtajalle. Talopakettiin kuuluu yleisemmin kaikki pääpiirustukset ja jotkut toimittajat hoitavat jopa rakennusluvat.

Lue lisää: Unelma omasta talosta

 

Ennakkotarkistus lupapapereille

Suunnitelmat ja asiakirjat voi ennen virallista rakennusluvan jättämistä käydä tarkistuttamassa paikkakunnan rakennusvalvonnassa, jollain paikkakunnilla tämä vaaditaankin. Ennakkotarkastuksella varmistetaan, että suunnitelma täyttää rakennuspaikalla voimassa olevat vaatimukset ja asiakirjat ovat muutenkin kunnossa.

Tällä varmistetaan, ettei luvan myöntäminen turhaan viivästy rakennuslupahakemuksessa olevien puutteiden johdosta. Rakennuslupakäsittely vie tyypillisesti muutamasta viikosta kuukausiin.

 

Kustannussuunnittelu

Kustannussuunnittelu on yksi tärkeimmistä suunnitelmista, sillä käytettävissä oleva raha lienee oleellisin hankkeeseen vaikuttava tekijä. Samassa yhteydessä tehdään usein myös rahoitussuunnitelma. Kustannuksia voi itse alustavasti hahmotella jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mitä useampia ratkaisuja tehdään, sitä tarkemmin myös kustannuksia voidaan arvioida ja samalla verrata erilaisten valintojen vaikutuksia.

Apuna omatoimisessa kustannusten arvioinnissa alkuvaiheessa voi käyttää erilaisia kustannusoppaita ja -ohjelmia. Kustannuksia laskiessa kannattaa huomioida myös ulkoseinän paksuuden merkitys: rakentajaperheen tarvitsema tila määräytyy rakennuksen sisämittojen (nettoala) mukaan, mutta talon kustannukset määrittyvät ulkomittojen (bruttoala) mukaan.

Keskikokoisessa talossa 10 cm paksuus ulkoseinässä tarkoittaa noin 7 neliömetrin pinta-alan hukkumista. Siten ulkoseinän paksuus on merkittävä kustannuksia aiheuttava tekijä.

Useat rahoituslaitokset vaativat tarkan kustannusarvion. Tämän voi tehdä, kun talon mittakuvat ja LVIS-suunnitelmat ovat varmentuneet. Kun kustannukset saadaan arvioitua rakennusvaihekohtaisesti, arvion rinnalle on helppo suunnitella vaihekohtien aikataulu ja myös todellinen kustannusseuranta.

Lue lisää: Tee kustannuslaskenta todelliselta pohjalta

 

Työpiirustukset täydentävät toteutusta

Työpiirustuksia tarvitaan eri rakennusosien toteuttamisessa. Taloon tarvitaan ainakin sähkösuunnitelma, lvi-suunnitelma (lämmitys, vesijohdot, viemärit, ilmanvaihto), rakennussuunnitelmat laskelmineen, sekä perustussuunnitelma. Työpiirustuksiin voidaan lukea myös ns. detaljikuvat, joista ilmenee eri rakennusosien rakenne.

Detaljipiirustukset ovat useimmiten yleispäteviä, eikä niitä tarvitse erikseen rakennuskohtaisesti suunnitella. Normaalin talopakettitoimitukseen yhteydessä tulee mukana yleensä ohjekansio, josta tärkeimmät rakenneyksityiskohdat selviävät. Joskus tarvitaan myös rakennustapaselostus, joka kertoo millä tavalla ja minkälaiseen laatutasoon rakenteet tehdään, mitä materiaaleja käytetään jne. Tuotekohtaiset asennus- ja käyttöohjeet löytyvät yleensä myös eri rakennustarvikevalmistajilta tai myyjiltä.

Rakennusaikataulu on tärkeä erityisesti silloin, kun kokonaisuuteen kuuluu useampia vastuualueita eli useita osaurakoita tai tavaratoimituksia. Aikataulutuksesta käy selville, missä järjestyksessä eri työvaiheet tehdään ja miten kauan ne kestävät. Aikataulun perusteella tavaran toimitukset ja työsuoritukset voi sopia ja sovittaa paikoilleen jo hyvissä ajoin.

Alkuvaiheessa ajoitus voi olla karkea, sillä se täsmentyy projektin aikana erilaisten toimitus- ja muiden ajankohtien lähestyessä. Aikataulujanat on helppo piirtää eriteltyyn kustannusarvioon, jossa allekkain rakentamisen vaiheet ja rinnalla kalenteri.

 

Rakentajan yhdyshenkilöt

Alkuvaiheessa tarvitaan siten työhön pätevä pääsuunnittelija. Hän muuttaa rakentajan toiveet asianmukaisesti mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja vastaa, että rakennuksen rakennussuunnitelma ja erikoissuunnitelmat muodostavat toimivan kokonaisuuden.

Toisena yhdyshenkilönä rakentajalla on vastaava työnjohtaja. Aivan kuten pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta, vastaava työnjohtaja vastaa toteutuksesta. Vastaava vastaa, että työt tehdään rakennusteknisesti oikein, pitää rakennustyön tarkastuskirjaa ja tilaa tarvittavat katselmukset. Talopakettitoimituksissa yleisin käytäntö on, että pääsuunnittelijana ja työnjohtajana on sama henkilö.

Paikkakunnan rakennusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että rakentaminen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla tasolla. Heidän toimenkuvaansa kuuluu erinäinen joukko tarkistuksia ja katselmuksia jotka käyvät ilmi tämän artikkelin ”Rakennusviranomaisten tekemä valvonta”-osiosta.

 

Rakennusviranomaisten tekemä valvonta

Rakennustarkastukset poikkeavat paikkakunnittain rakennuksen vaatimusten mukaan. Peruskatselmusten lisäksi voidaan tarvita tarkennuksia ja esim. sähköliike tarkistaa sähkötyöt käyttöönottoilmoituksen perusteella.

Rakentajalla on vielä muitakin velvollisuuksia. Jo ennen rakennustöiden alkua on pidettävä aloituskokous, johon osallistuvat hänen lisäkseen yleensä puheenjohtajana toimiva rakennusvalvontaviranomainen, sekä pääsuunnittelija. Kokouksen tarkoituksena on antaa tiedot, tavat ja yhteyshenkilöt rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseksi.

Rakentajan täytyy ilmoittaa myös rakennustöiden aloittamisesta rakennusvalvojalle ja varmistaa, että tarkastusasiakirja, sekä käyttö- ja huolto-ohje tehdään riittävässä laajuudessa.

Ennen loppukatselmusta on toimitettava verottajalle tiedot urakoitsijoista, työntekijöistä ja maksusuorituksista heille.

Lue lisää: Rakennuslupa- ja viranomaisvalvonta

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot