Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Luonnoksesta rakennuslupaan - valitse pääsuunnittelija

Unelman toteutus alkaa tilan tarpeesta ja tilojen suunnittelusta. Suunnitelmat kannattaa tehdä todella huolella, sillä tehtyjen ratkaisujen kanssa joutuu elämään pitkään ja niiden muuttaminen jälkikäteen on hankalaa, jopa mahdotonta. Oman kodin suunnittelu alkaa aina tilojen tarpeesta, mitä tiloja, minkä kokoisia. Lähes lopullinen ratkaisu voi löytyä myös tutustumalla ennalta eri tavoin tarjolla oleviin vaihtoehtoihin, esim. talotehtaiden valmiisiin talopohjiin, joissa keskeiset ratkaisut on jo valmiiksi mietitty. Rajoittavina tekijöinä ovat rakennus- ja kaavamääräykset, käytettävät työresurssit ja tietenkin rakennuskustannukset.

 

Tilan tarve määrittää suunnittelun

Unelma kohti omaa taloa alkaa tilan tarpeesta ja tilojen suunnittelusta. Ennen varsinaisen suunnittelun aloittamista, kannattaa istua oman perheen kanssa alas ja miettiä yhdessä, mitä tiloja perhe välttämättä tarvitsee, kuinka suurina tai laajoina ja mistä ei haluta luopua. Hahmotelma omasta kodista on tässä vaiheessa vielä karkea, mutta yhdessä asiansa osaavan suunnittelijan kanssa palaset loksahtavat rakennussuunnitteluvaiheessa paikoilleen ja löytyy perheen tarpeisiin sopivan kokoiset ja toimivat tilaratkaisut.

Edullisimpaan ratkaisuun päästään, jos talotoimittajien mallivalikoimista onnistuu löytämään valmiin omiin tarpeisiin sopivan talopohjan. Tyypillisesti rakentajat karsivatkin harkittuja talomerkkejä juuri tilaratkaisujen ja mallivalikoiman sopivuuden perusteella. Rakentajat tutustuvat keskimäärin kuuteen talomerkkiin käymällä joko talonäyttelyssä tai selailemalla talokirjaa. Kun sopiva talopohja ja asiantunteva myyjä löydetään, päätyy rakentaja vielä pyytämään tarjouksen keskimäärin kolmelta talomerkiltä. Vertailevat tarjoukset pyydetään usein talomerkeiltä, joilla jo lähtökohtana hyvin samantyyppiset pohjat, mutta eroa talovalmistajien kesken tulee mm. suhtautumisella muutoksiin – iso osa talovalmistajista suostuu pieniin pohjamuutoksiin, osa ei ollenkaan ja osa taas antaa rakentajalle lähes täysin vapaat kädet.

Talon rakentamisessa tarvitaan myös muita piirustuksia ja suunnitelmia. Osa näistä on viranomaisten vaatimia, osa tarvitaan muuten onnistuneen lopputuloksen varmistamiseksi.

 

Pääasuinkerrokseen arjessa tarvittavat tilat

Tilasuunnittelussa kannattaa miettiä, mitä tiloja tarvitaan jokapäiväisessä arjessa. Jos talo suunnitellaan useampaan kerrokseen, olisi hyvä, että sisääntulokerroksessa olisi kaikki normaaliarkeen liittyvät tilat, kuten keittiö, wc- ja pesutila, kodinhoitotila, olohuone ja ainakin yksi makuuhuone tai makuuhuoneeksi tarvittaessa muutettava tila. Näin siksi, että koskaan ei voi tietää, milloin ei voi enää päästä ylempiin tai alempiin kerroksiin. Pääasuinkerroksessa huomiota kannattaa kiinnittää erityisesti riittävään vaatekaappien määrään makuuhuoneessa ja eteisessä sekä erilliseen riittävän kokoiseen kodinhoitohuoneeseen ja vaikka vielä pieneenkin varastotilaan.

 

Riittävät säilytys- ja aputilat

 Kun asukkailta kysytään vikoja ja puutteita muutama vuosi rakentamisen jälkeen, selvästi eniten harmitellaan kodinhoitotilojen ahtautta tai puuttumista sekä säilytystilojen riittämättömyyttä. Rivi- ja kerrostaloasukkaista nämä korostuvat 40%:lla ja omakotiasukkailla joka neljännellä. Rakennusvaiheessa helposti arvokas rakennusoikeus halutaan käyttää täysin hyödyksi tärkeämmissä asumiskäyttöön tarkoitetuissa huonetiloissa, jolloin säilytystilat unohdetaan.  Tällöin kellari tai yläkerta on usein hyvä ratkaisu isompaan säilytystilan tarpeeseen. Kannattaa miettiä, missä säilytetään urheiluvälineet, matkalaukut, vaunut, rattaat, jääkiekkokassit ja kenties erikoisemmat, isoa tilaa, tai omaa rauhaa vaativat harrastevälineet.

 

Tilasuunnittelu

Rakentaja määrittelee tarvittavat tilat ja luonnossuunnitelman osat. Tämä voidaan tehdä hahmottelemalla karkeasti pohja ja julkisivu toiveineen tai listaamalla toiveet paperille. Talotehtaiden mallikirjat voivat tässä vaiheessa olla iso apulainen. Suunnitelmaa kutsutaan tässä vaiheessa tilaohjelmaksi ja se on pohjana tehtävälle luonnokselle, jonka yleensä tekee talotoimittaja tai muu ammattilainen. Luonnoksen voi tehdä myös itse, mutta se kannattaa tarkistuttaa asiantuntijalla, joka osaa ottaa kantaa ja antaa arvokkaita neuvoja pohjapiirroksen toimivuudesta ja rakenteellisesta toteutettavuudesta. Tässä vaiheessa on varattava aikaa asioiden kypsyttelylle ja rakennuttajan tulisi valita itselleen suunnittelija. Hän hallitsee tilamitoituksen ja talon ympäristöön sovittamisen sekä viranomaissuhteet. Pääsuunnittelija on lain vaatima, mutta ennen kaikkea rakennuttajan suunnitteluresurssi ja määräysasiantuntija. Pientalon suunnitteluarkkitehti on usein talotoimittajan suunnittelija ja pääsuunnittelija kokenut paikallinen ammattilainen.

 

Luonnokset

Luonnosvaiheessa moni rakentajan itsensä hyväksi kokema ratkaisu muuttuu: ovet aukeavat ristikkäin, mitoitus ei täytä rakennusmääräyksiä yms. Tässä vaiheessa ei kannata pelätä liiaksi muutoksia, vaan yhdessä suunnittelijan kanssa pohtia tilanteeseen ratkaisu.  Esimerkiksi kivi-, hirsi- ja lautaverhottujen talojen arkkitehtuurit eroavat toisistaan ja valittu ulkomuoto, katon kaltevuus, julkisivumateriaali ja julkisivun väri jne. voivat olla jo kaavamääräyksissä annettuja.

Samoin tontti aiheuttaa rajoituksia: pinnan muoto, liikenneliittymät ja  –järjestelyt, ulkorakennukset, ympäristö sekä oleskelu – ja huoltotilat aiheuttavat suunnittelulle omat rajoituksensa. Näistä tiedoista kehittyy tonttisuunnitelma, joka on pohjana rakennuslupaan tarvittavalle asemapiirrokselle.

 

Ennakkotarkistus ja rakennuslupa

Suunnitelmat ja asiakirjat voi ennen virallista rakennusluvan jättämistä käydä tarkistuttamassa paikkakunnan rakennusvalvonnassa, joillakin paikkakunnilla tämä jopa vaaditaan. Ennakkotarkistuksella varmistetaan, että suunnitelma täyttää rakennuspaikan vaatimukset ja asiakirjat ovat muutenkin kunnossa. Tällä myös nopeutetaan rakennusluvan saantia.

Omakotitaloa rakennettaessa on aina hankittava lupa ennen rakennustöiden aloittamista. Luvan myöntää paikkakunnan rakennusviranomainen ja sillä taataan, että rakennuspaikka ja itse rakennus ovat sopusoinnussa ympäristöön ja rakennusteknisesti oikein suunniteltu. Jo ennen varsinaista lupahakemusta jos se vain on mahdollista, kannattaa tehdä aiotulla rakennuspaikalla ennakkotarkastus lupaviranomaisen kanssa.

Rakennuslupaa anottaessa tarvitaan rakennuksen piirustukset ja asemapiirros sekä joukko muita asiakirjoja ja todistuksia, joiden määrä ja sisältö vaihtelevat paikkakunnasta riippuen. Rakennusmääräykset ja tontin rakennusoikeudet vaikuttavat keskeisesti siihen, millainen talo tontille voidaan rakentaa, joten niiden aiheuttamat rajoitteet on syytä selvittää jo suunnitteluvaiheen alussa. Kaikkea paperisotaa ei rakentajan välttämättä tarvitse itse hoitaa, osan voi jättää pääsuunnittelijalle ja vastaavalle työnjohtajalle. Talopakettiin kuuluu yleisimmin kaikki lupaan tarvittavat pääpiirustukset ja jotkut toimittajat huolehtivat jopa rakennusluvan hankinnasta.  Rakennuslupakäsittely vie muutamasta viikosta kuukausiin.

 

Kustannus- ja rahoitussuunnitelma

Kustannussuunnittelu on yksi tärkeimmistä suunnitelmista, sillä käytettävissä oleva raha lienee oleellisin hankkeeseen vaikuttava tekijä. Samassa yhteydessä tehdään usein myös rahoitussuunnitelma. Kustannuksia voi alustavasti hahmotella jo hyvin varhaisessa vaiheessa. Mitä useampia ratkaisuja tehdään, sitä tarkemmin kustannuksia voidaan arvioida ja samalla verrata erilaisten valintojen vaikutuksia. Kustannuksia laskiessa kannattaa huomioida myös ulkoseinän paksuuden merkitys: rakentajaperheen tarvitsema tila määräytyy rakennuksen sisämittojen (nettoala) mukaan, mutta kustannukset määrittyvät ulkomittojen (bruttoala) mukaan. Keskikokoisessa talossa 10cm paksuus ulkoseinässä tarkoittaa noin 7m2 pinta-alan hukkumista. Siten ulkoseinän paksuus on merkittävä kustannuksia aiheuttava tekijä.

Rahalaitokset vaativat usein myös kustannusarvion hankkeesta. Tämän voi tehdä, kun talon mittakuvat ja LVIS-suunnitelmat ovat varmentuneet.  Kun kustannukset saadaan arvioitua rakennusvaihekohtaisesti, on arvion rinnalle helppo suunnitella vaihekohtainen aikataulu ja myös todellinen kustannusseuranta.

Kustannusarviota tehdessä oman työn osuutta kannattaa tarkastella kriittisesti: omalla työllä voi saada aikaan merkittäviäkin säästöjä, mutta valitettavan usein suunnitteluvaiheessa yliarvioidaan oman työpanoksen määrää. Kustannusarviossa kannattaa aina varautua vähintään 5 – 15 %:n ”riskilisään”, sillä ennalta arvaamattomia muutoksia sekä yllätyksiä tulee käytännössä aina. Liian kireäksi laskettua budjetti voi vaikeuttaa lisärahoituksen saantia hankkeen edetessä ja viivästyttää aiottua aikataulua.

 

Työpiirustukset ja toteutusaikataulu

Työpiirustuksia tarvitaan eri rakennusosien toteuttamisessa. Taloon tarvitaan ainakin sähkösuunnitelma, lvi-suunnitelma (lämmitys, vesijohdot, viemärit, ilmanvaihto), rakennussuunnitelmat laskelmineen, sekä perustussuunnitelma. Työpiirustuksiin voidaan laskea myös detaljikuvat, joista ilmenee eri rakennusosien rakenne. Detaljipiirustukset ovat useimmiten yleispäteviä, eikä niitä tarvitse erikseen rakennuskohtaisesti suunnitella. Normaalin talopakettitoimituksen yhteydessä tulee mukaan yleensä ohjekansio, josta tärkeimmät rakenneyksityiskohdat selviävät. Joskus tarvitaan myös rakennustapaselostus, joka kertoo millä tavalla ja minkälaiseen laatutasoon rakenteet tehdään, mitä materiaaleja käytetään jne. Tuotekohtaiset asennus- ja käyttöohjeet löytyvät yleensä myös eri valmistajilta tai myyjiltä.

Rakennusaikataulu on tärkeä erityisesti silloin, kun kokonaisuuteen kuuluu useampia vastuualueita, eli osaurakoita tai tavaratoimituksia. Aikataulutuksesta käy selville, missä järjestyksessä eri työvaiheet tehdään ka miten kauan ne kestävät. Aikataulun perusteella tavaran toimitukset ja työsuoritukset voi sopia ja sovittaa paikoilleen hyvissä ajoin. Alkuvaiheessa ajoitus voi olla karkea, sillä se täsmentyy projektin aikana erilaisten toimitus- ja muiden ajankohtien lähestyessä.  Aikataulujanat on helppo piirtää eriteltyyn kustannusarvioon, jossa allekkain rakentamisen vaiheet ja rinnalla kalenteri.

 

Pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja

Rakentajan tärkeimmät edunvalvojat rakennuksen suunnittelun ja toteutuksen kannalta ovat pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja. Alkuvaiheessa tarvitaan työhön pätevä pääsuunnittelija. Hän muuttaa rakentajan toiveet asianmukaisesti mitoitetuiksi suunnitelmiksi ja vastaa, että kaikki suunnitelmat muodostavat keskenään toimivan kokonaisuuden.

Toisena rakentajan yhdyshenkilönä on vastaava työnjohtaja. Aivan kuten pääsuunnittelija vastaa suunnittelusta, vastaava työnjohtaja vastaa toteutuksesta. Vastaava vastaa, että työt tehdään rakennusteknisesti oikein, pitää rakennustyön tarkastuskirjaa ja tilaa tarvittavat katselmukset. Talopakettitoimituksessa yleisin käytäntö on, että pääsuunnittelijana ja työnjohtajana on sama henkilö.

Paikkakunnan rakennusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että rakentaminen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla tasolla. Heidän toimenkuvaansa kuuluu erinäinen joukko tarkistuksia ja katselmuksia. Lue lisää: Rakennusviranomaisen valvonta

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot