Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tee kustannuslaskenta todelliselta pohjalta

rts_tutkii_logo_pieni
Rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten suunnitteluvaiheessa, koska keskeist rakennuksen laajuuteen, tilojen käyttötarkoitukseen ja laatutasoon liittyvät päätökset tehdään silloin. Kustannusarvio onkin yksi tärkeimmistä rakentamiseen liittyvistä suunnitelmista. Alkuvaiheessa kustannuksia voidaan haarukoida keskivertotietojen pohjalta karkealla tasolla. Tarkan, noin 5%:n virhemarginaalin sisältävän kustannusarvion tekeminen onnistuu ammattilaiselta sen jälkeen, kun lopulliset arkkitehti-, rakennus- ja lvi-suunnitelmat on tehty. Koska lopullinen kustannusarvio kertoo yksityiskohtaisesti, mistä materiaaleista, materiaalimääristä ja millä työllä talo on tehty, on siitä hyötyä myös eri rakennusosien ja urakoiden sekö rahoituksen hankinnassa. Kustannuksia on toteutusvaiheessa seurattava osa-alueittain, jotta suunnitelman mukaisissa kustannuksissa myös pysytään.
kustannuslaskenta1

 

Kustannukset vaihtelevat

Vaihtelua eri rakennusvaiheiden kustannuksiin tulee erityisesti seuraavista valinnoista:

1. Tilaratkaisut
Pinta-alojen tarkennukset ja keskinäinen suhde, tilaratkaisujen toimivuus
a) välttämättömät huoneistoneliöt
b) vapaat apuneliöt jotka kustantavat vain noin 1/3 huoneistoneliöistä
Huomaa ulkoseinien paksuuden vaikutus rakennuskustannuksiin. Rakentajaperheen tulevat tarpeet määritellään sisäpinta-alan pohjalta (=nettoalan) ja rakentamisen kustannukset tulee laskea bruttoalan pohjalta.

2. Kerrosluku / kellarillisuus / ullakollisuus
Ala- ja yläkerrat ovat edullisia ja tärkeitä aputiloja.

3. Suunnittelutapa / sen yksilöllisyys
Talotehtaan edullinen ja koettu tyyppiratkaisu vai yksilöllinen arkkitehdin luomus

4. Paalutuksen tarve / perustamisen helppous

5. Piharatkaisun laatu / määrä / omatoimisuus / aikataulu

6. Talon monimuotoisuus (esimerkiksi kulmien/kattolappeiden määrä)

7. Ulkoseinäratkaisu, talon ulkonäkö, kestävyys ja edustavuus

8. Varustetaso (kuten tulisijat, porealtaat, turvajärjestelmät, valaistus)

9. Sisustusmateriaalien laatu ja runsaus

10. Keittiö- ja kodinhoitotilojen laatu / määrä / tilavuus
Varaa riittävästi tilaa, helppo tilan käytettävyys.

11. Lämmitys / energiatalous
Suora sähkö, maalämpö vai jotain siltä väliltä.

12. Ammattityövoiman kalleus
Vaihtelu ja kustannusvaikutus on merkittävä.

13. Riskivara / yllättävät kustannukset (sää, työn keskeytyminen, vahingot, ylimääräinen hukka yms.)
Tämäkin on arvioissa otettava huomioon.

14. Oman työn ja suunnittelun vaikutus
Yleensä omalla työllä säästää noin 45 000 €, vaihteluväli 0-100 00 €. Oma osallistuminen saattaa joskus nostaakin kustannuksia. Täysin tyyppiratkaisut säästävät merkittävästi rakentamisen kustannuksia.

 

Kustannuksiin voidaan vaikuttaa

Omakotitalon rakentamisen kustannuk­siin on mahdollista merkittävästi vaikut­taa. Täytyy kuitenkin muistaa, että tinki­minen voi johtaa myös helposti laatuta­son laskuun. Toisaalta halvempi ostohin­ta ei kerro koko totuutta, kalliimpi rat­kaisu voi käyttökustannuksiltaan tulla pi­demmän päälle edullisemmaksi. Samoin jälleenmyyntiarvoa on ajateltava, vaikkei myynti rakennusvaiheessa olisikaan mie­lessä. Eräänä merkittävänä säästökoh­teena on oman työn osuus. Keskiver­torakentaja säästää 35 000 € tekemällä itse sekä hoitamalla hankinnat ja johta­misen. Oman työn osuutta on kuitenkin vaikea verrata ammattirakentajan tunti­määriin. Oma työ on halvempaa, mutta aikaa kuluu paljon enemmän kuin tottu­neelta ammattilaiselta.

Rakennuksen ko­ko ja muoto aiheuttavat lisäkustannuk­sia. Materiaali- ja työkustannuksia sääs­tyy, kun valitaan selkeälinjainen valmis­ratkaisu. Lisäkerrosten tekeminen lisää työpanoksia; tarvitaan telineitä ja portai­ta ja työskentely on hitaampaa. Valmis­ratkaisu sen sijaa säästää suunnittelukus­tannuksia.

Kosteat tilat ovat neliöhinnal­taan kalliita. Niiden koko ja sijoittelu sa­maan ryhmään vaikuttavat sekä työ- et­tä materiaalikustannuksiin. Samoin kus­tannuksia laskee kalusteiden laatutason alentaminen tai materiaaleista tinkimi­nen. Samat säästötoimet koskevat myös keittiötä, jolloin säästöä saadaan jopa 25 000 €. Suorasähkölämmityksen han­kintahinta on n. 5000 €, mutta käytössä kallis, kun taas maalämpö on neljä kertaa kalliimpaa hankkia, mutta jatkossa edul­lista käyttää. Lisää säästöä saadaan pinto­jen valinnalla, oman puutavaran käytöllä sekä tulisijojen määrällä ja laadulla. Lisäk­si tontin muoto, kaltevuus ja kantavuus aiheuttavat kustannuksia. Esim. jos ton­tin kaltevuus muuttuu 1:10:stä 1:5:een li­sää kustannuksia noin 5000 euroa. Keski­tettyjen ostosten, edullisten hankinta-ai­kojen ja kilpailuttamisen hyödyntäminen tuovat omat säästönsä.

Taloa ei myös­kään välttämättä tarvitse rakentaa val­miiksi. Siihen voi muuttokatselmuksen jälkeen muuttaa ja näin voi säästyä mo­nen kuukauden vuokramenoilta. Samoin suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huo­mioon myöhempi lisätilan tarve ja raken­taa se vasta myöhemmin, kun tarvetta il­menee.

kustannuslaskenta3

Runko tai toteutustapa eivät juuri vaikuta kustannuksiin

Omakotitalon voi toteuttaa edullisesti riippumatta siitä, onko talo paikalla teh­ty, pakettitalo, puuverhottu talo vai hir­si- tai tiilitalo. Myös avaimet käteen - ta­lon voi saada kohtuuhinnalla, esimerkik­si valmiiseen tyyppiratkaisuun perustu­van tilaelementtitalon rakentamiskustan­nus on noin 1 500 € / huoneistoneliö. Rakennusosien kustannukset vaihtelevat toki riippuen käytetyistä ratkaisuista. Ta­lo on kuitenkin osatekijöidensä summa, yksittäisen asian vaikutus suhteessa ko­konaisuuteen on pieni. Esimerkiksi eri julkiseinävaihtoehtojen kustannus voi vaihdella 20 000 €:n ja 40 000 €:n välil­lä. Ero vaihtoehtojen välillä on siis kak­sinkertainen. Halvimman ja kalleimman vaihtoehdon erotuksen merkitys neliö­kustannuksissa on kuitenkin vain noin 100 € / m², joten kustannusvaikutus ko­konaisuuteen on vain muutaman prosen­tin luokkaa.

kustannuslaskenta4

 

Kustannushallinta

Rakennuskustannuksiin voidaan vaikut­taa eniten suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset rakennuksen laajuuteen, tilojen käyttötarkoitukseen ja laatutasoon liitty­vät päätökset tehdään silloin. Kustannus­arvio onkin yksi tärkeimmistä rakenta­miseen liittyvistä suunnitelmista. Alkuvai­heessa kustannuksia voidaan haarukoida keskivertotietojen pohjalta karkealla ta­solla, omien valintojen ja odotuksien sel­vitessä myös kustannusarvio tarkentuu.

Tarkka, noin 5 %:n virhemarginaalin si­sältävän kustannusarvion tekeminen on­nistuu ammattilaiselta sen jälkeen, kun lopulliset arkkitehti-, rakennus- ja lvi-suunnitelmat on tehty. Koska lopulli­nen kustannusarvio kertoo yksityiskoh­taisesti, mistä materiaaleista, materiaali­määristä ja millä työllä talo on tehty, on siitä hyötyä myös eri rakennusosien ja urakoiden sekä rahoituksen hankinnas­sa. Kustannuksia on toteutusvaiheessa seurattava osa-alueittain, jotta suunni­telman mukaisissa kustannuksissa myös pysytään.

 

Rahoitus

Useimmiten omakotitalon rakentajan täytyy turvautua lainarahoitukseen. Edel­leenkin lainaraha on edullista ja maksu­ajat pitkiä. Laina määritellään joko euri­bor- tai primekorkopohjaisena, mukaan on laskettava aina pankin oma marginaa­li. Tähän marginaaliin vaikuttavat myös asiakassuhteet. Lainanmaksuajat ovat hy­vinkin joustavia. Rahoituslaitokset kilpai­levat lainan pitkällä takaisinmaksuajalla ja auttavat tiukalla budjetilla rakentavaa ja­kamaan kustannuksiaan jopa 30 vuodel­le.

Pitkissä lainoissa on toki muistettava takaisin maksettavan lainan suuri koron osuus. Pankkien internetsivuilta löytyvät yleensä lainatavan mukaiset kuukausierien summat, joita vertailemalla saa kä­sityksen maksuvolyymien käytöstä.

 

Indeksitalo kertoo rakentamisen kustannukset

Rakennustutkimus RTS Oy seu­raa jatkuvasti omakotirakentami­sen kustannuksia sekä käytettyjä ratkaisuja. Näiden tietojen pohjal­ta olemme muodostaneet indek­sitalon, joka on kaikkien Suomes­sa vuoden aikana rakennettujen omakotitalojen keskiarvotalo mi­toiltaan, ratkaisuiltaan, materiaa­leiltaan ja kustannuksiltaan. Se on kuvitteellinen talo, jota ei todel­lisuudessa ole olemassa. Indeksi­talo ei sisällä tontin hintaa, mut­ta kaikki muut kustannukset on huomioitu. Indeksitalon perusta­na olevat tiedot kerätään omako­tirakentajilta, urakoitsijoilta, mate­riaalivalmistajilta, viranomaisilta ja rakennustarvikemyyjiltä.

Indeksitalo on jaettu viiteen eri pääluokkaan ja kahteenkym­meneen alakohtaan rakentamisen edistymisen mukaan. Nämä kaksi­kymmentä osaa ja niiden sisältä­mät kustannukset eriteltyinä työ-ja materiaalikustannuksiin.

Lue lisää keskiarvoisen omakotitalon rakentamiskustannuksista:

Omakotitalon rakentamiskustannukset 2017

  

Omakotitalon kustannuslaskurilla lasket helposti rakentamisen kustannukset

Suomirakentaa.fi -sivustolla on kustannuslaskennan avuksi tehty omakotitalon kustannuslaskuri. Laskelmissa käytetyt hinnat perustuvat Rakennustutkimus RTS Oy:n ylläpitämään hintaseurantaan, jonka perusta­na olevat tiedot kerätään omako­tirakentajilta, urakoitsijoilta, mate­riaalivalmistajilta, viranomaisilta ja rakennustarvikemyyjiltä. Tällä helppokäyttöisellä laskurilla voit arvioida omakotitalon rakentamisen kustannukset helposti ja saada hyvin tarkan käsityksen siitä, mitä talosi rakentaminen tulee maksamaan.

Kustannuslaskuriin pääset tästä: SUOMIRAKENTAA -KUSTANNUSLASKURIT >>>

 

 

Lue lisää rakentamisen kustannuksista:

Omakotitalo on edullisin rakentaa ja asua

Tee talosi kustannusarvio helposti kustannuslaskurilla

Indeksitalo kertoo rakentamisen kustannukset

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot