Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tee kustannuslaskenta todelliselta pohjalta

rts_tutkii_logo_pieni
Rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa eniten suunnitteluvaiheessa, koska keskeiset rakennuksen laajuuteen, tilojen käyttötarkoitukseen ja laatutasoon liittyvät päätökset tehdään silloin. Kustannusarvio onkin yksi tärkeimmistä rakentamiseen liittyvistä suunnitelmista. Alkuvaiheessa kustannuksia voidaan haarukoida keskivertotietojen pohjalta karkealla tasolla. Hyvä suunnittelija on alkuvaiheessa paras kustannussäästäjä. Koska lopullinen kustannusarvio kertoo yksityiskohtaisesti, mistä materiaaleista, materiaalimääristä ja millä työllä talo on tehty, on siitä hyötyä myös eri rakennusosien ja urakoiden sekä rahoituksen hankinnassa. Kustannusarviossa kannattaa kuitenkin aina varautua 5-15 %:n virhemarginaaliin, sillä ennalta arvaamattomia muutoksia tulee käytännössä lähes aina. Kustannuksia on toteutusvaiheessa seurattava osa-alueittain, jotta suunnitelman mukaisissa kustannuksissa myös pysytään.
 

Tarkemman kustannusarvion tekeminen onnistuu ammattilaiselta sen jälkeen, kun lopulliset arkkitehti-, rakennus- ja lvi-suunnitelmat on tehty. (Kuva: Designtalo)

 

Huomioi suunnittelun alkuvaiheessa erityisesti seuraavat asiat:

 • Tilatarpeet ratkaistaan talon nettoneliöillä, mutta kustannukset syntyvät bruttoalasta. Talon pääkerrokseen on hyvä saada ainakin yksi isompi/vanhempien makuuhuone ja vaikka pienikin lämmin varastotila (tämä on yksi rakentajien jälkeenpäin asumiskokemuksen jälkeen ilmoittama puute/virhe).
 • Ylipäätään rakentamisen suunnittelussa tulee ajatella tulevaisuuden tarpeita. On erittäin hyvä asia, jos ainakin perheen vanhemmat pystyvät tarvittaessa asumaan kokonaisuudessaan talon pääkerroksessa.
 • Kellariin/rinnetalon alakertaan saadaan helposti erittäin edullista varasto-, harraste- ja muita aputiloja. Myös ullakko- ja yläkertarakentaminen varsinkin talopakettiratkaisuissa on hyvin edullista ja sen voi tarvittaessa toteuttaa valmiiksi vasta muutaman vuoden jälkeen/tarpeen tullen.
 • Jos talon perustaminen ja pohja-/pihatyöt ovat erityisen vaikeat (esim. louhintaa tai paalutusta vaativat), selvitä nämä kustannukset etukäteen ja huomioi lisämenoina.
 • Kustannuslaskuri laskee talon ammattilaisten suunnittelemana ja tekemänä. Jos löydetään perheelle sopiva tyyppitalo ja siis valmiit suunnitelmat sekä siihen talotehdastarjous toteutuksesta, rakentaminen tulee edullisemmaksi.                                                                            

Kustannuksiin voidaan vaikuttaa

Omakotitalon rakentamisen kustannuk­siin on mahdollista merkittävästi vaikut­taa. Täytyy kuitenkin muistaa, että tinki­minen voi johtaa myös helposti laatuta­son laskuun. Toisaalta halvempi ostohin­ta ei kerro koko totuutta, kalliimpi rat­kaisu voi käyttökustannuksiltaan tulla pi­demmän päälle edullisemmaksi. Samoin jälleenmyyntiarvoa on ajateltava, vaikkei myynti rakennusvaiheessa olisikaan mie­lessä. Eräänä merkittävänä säästökoh­teena on oman työn osuus. Keskiver­torakentaja säästää n. 55 000 - 60 0000 € tekemällä itse sekä hoitamalla hankinnat ja johta­misen. Oman työn osuutta on kuitenkin vaikea verrata ammattirakentajan tunti­määriin. Oma työ on halvempaa, mutta aikaa kuluu paljon enemmän kuin tottu­neelta ammattilaiselta.

Rakennuksen ko­ko ja muoto aiheuttavat lisäkustannuk­sia. Materiaali- ja työkustannuksia sääs­tyy, kun valitaan selkeälinjainen valmis­ratkaisu. Lisäkerrosten tekeminen lisää työpanoksia; tarvitaan telineitä ja portai­ta ja työskentely on hitaampaa. Valmis­ratkaisu sen sijaa säästää suunnittelukus­tannuksia.

Kosteat tilat ovat neliöhinnal­taan kalliita. Niiden koko ja sijoittelu sa­maan ryhmään vaikuttavat sekä työ- et­tä materiaalikustannuksiin. Samoin kus­tannuksia laskee kalusteiden laatutason alentaminen tai materiaaleista tinkimi­nen. Samat säästötoimet koskevat myös keittiötä. Suorasähkölämmityksen han­kintahinta on maalämpöä huomattavasti edullisempi, mutta jatkossa kalliimpaa käyttää. Lisää säästöä saadaan pinto­jen valinnalla, oman puutavaran käytöllä sekä tulisijojen määrällä ja laadulla. Lisäk­si tontin muoto, kaltevuus ja kantavuus aiheuttavat kustannuksia. Keski­tettyjen ostosten, edullisten hankinta-ai­kojen ja kilpailuttamisen hyödyntäminen tuovat omat säästönsä.

Taloa ei myös­kään välttämättä tarvitse rakentaa val­miiksi. Siihen voi muuttokatselmuksen jälkeen muuttaa ja näin voi säästyä mo­nen kuukauden vuokramenoilta. Samoin suunnitteluvaiheessa voidaan ottaa huo­mioon myöhempi lisätilan tarve ja raken­taa se vasta myöhemmin, kun tarvetta il­menee.

 

Kustannukset vaihtelevat

Vaihtelua eri rakennusvaiheiden kustannuksiin tulee erityisesti seuraavista valinnoista:

 1. Tilaratkaisut
  Pinta-alojen tarkennukset ja keskinäinen suhde, tilaratkaisujen toimivuus
  a) välttämättömät huoneistoneliöt
  b) vapaat apuneliöt jotka kustantavat vain noin 1/3 huoneistoneliöistä
  Huomaa ulkoseinien paksuuden vaikutus rakennuskustannuksiin. Rakentajaperheen tulevat tarpeet määritellään sisäpinta-alan pohjalta (=nettoalan) ja rakentamisen kustannukset tulee laskea bruttoalan pohjalta.
 2. Kerrosluku / kellarillisuus / ullakollisuus
  Ala- ja yläkerrat ovat edullisia ja tärkeitä aputiloja.
 3. Suunnittelutapa / sen yksilöllisyys
  Talotehtaan edullinen ja koettu tyyppiratkaisu vai yksilöllinen arkkitehdin luomus
 4. Paalutuksen tarve / perustamisen helppous
 5. Piharatkaisun laatu / määrä / omatoimisuus / aikataulu
 6. Talon monimuotoisuus (esimerkiksi kulmien/kattolappeiden määrä)
 7. Ulkoseinäratkaisu, talon ulkonäkö, kestävyys ja edustavuus
 8. Varustetaso (kuten tulisijat, porealtaat, turvajärjestelmät, valaistus)
 9. Sisustusmateriaalien laatu ja runsaus
 10. Keittiö- ja kodinhoitotilojen laatu / määrä / tilavuus
  Varaa riittävästi tilaa, helppo tilan käytettävyys.
 11. Lämmitys / energiatalous
  Suora sähkö, maalämpö vai jotain siltä väliltä.
 12. Ammattityövoiman kalleus
  Vaihtelu ja kustannusvaikutus on merkittävä.
 13. Riskivara / yllättävät kustannukset (sää, työn keskeytyminen, vahingot, ylimääräinen hukka yms.)
  Tämäkin on arvioissa otettava huomioon.
 14. Oman työn ja suunnittelun vaikutus
  Yleensä omalla työllä säästää noin 55 000-60 000 €. Täysin tyyppiratkaisut säästävät merkittävästi rakentamisen kustannuksia.

 

Rahoitus

Useimmiten omakotitalon rakentajan täytyy turvautua lainarahoitukseen. Edel­leenkin lainaraha on melko edullista ja maksu­ajat pitkiä. Asuntolainan viitekoroksi voi useimmiten valita Euribor-koron, pankin oman Prime-koron tai kiinteän koron. Lisäksi asuntolainan korko muodostuu myös pankin ottamasta palkkiosta eli marginaalista, joka on asiakaskohtainen.  Suomalaisten asuntolainoista suurin osa on sidottu 12 kuukauden euriboriin, jonka hyöty on ennen kaikkea sen ennakoitavuudessa, kun lainan korko on tiedossa aina vuodeksi kerrallaan. Lainanmaksuajat ovat hy­vinkin joustavia. Rahoituslaitokset kilpai­levat lainan pitkällä takaisinmaksuajalla ja auttavat tiukalla budjetilla rakentavaa ja­kamaan kustannuksiaan jopa 35 vuodel­le.

Pitkissä lainoissa on toki muistettava takaisin maksettavan lainan suuri koron osuus. Pankkien internetsivuilta löytyvät yleensä lainatavan mukaiset kuukausierien summat, joita vertailemalla saa kä­sityksen maksuvolyymien käytöstä.

 

Indeksitalo kertoo rakentamisen kustannukset

Rakennustutkimus RTS Oy seu­raa jatkuvasti omakotirakentami­sen kustannuksia sekä käytettyjä ratkaisuja. Näiden tietojen pohjal­ta olemme muodostaneet indek­sitalon, joka on kaikkien Suomes­sa vuoden aikana rakennettujen omakotitalojen keskiarvotalo mi­toiltaan, ratkaisuiltaan, materiaa­leiltaan ja kustannuksiltaan. Se on kuvitteellinen talo, jota ei todel­lisuudessa ole olemassa. Indeksi­talo ei sisällä tontin hintaa, mut­ta kaikki muut kustannukset on huomioitu. Indeksitalon perusta­na olevat tiedot kerätään omako­tirakentajilta, urakoitsijoilta, mate­riaalivalmistajilta, viranomaisilta ja rakennustarvikemyyjiltä.

Indeksitalo on jaettu viiteen eri pääluokkaan ja kahteenkym­meneen alakohtaan rakentamisen edistymisen mukaan. Nämä kaksi­kymmentä osaa ja niiden sisältä­mät kustannukset eriteltyinä työ-ja materiaalikustannuksiin. 

Lue lisää rakentamisen kustannuksista:

Indeksitalo kertoo rakentamisen kustannukset

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot