Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakennuslupa- ja viranomaisvalvonta

rts_tutkii_logo_pieni

Kotona tehtävä etätyö on tullut jäädäkseen ja tuonut lisätilan tarvetta. Vaikka korot ovat nousseet ja maailman turvallisuustilanne myös varjostaa päätöksentekoa, rakennetaan tänäkin vuonna silti noin 5 400 omakotitaloa ympäri Suomea.  Omakotitaloja rakennetaan eniten isoihin kaupunkeihin, niiden kehyskuntiin ja maakuntakeskuksiin.

 

Lupahakemukset ajoissa

Kunnat ovat tonttitarjonnan kannalta avainasemassa, sillä niillä on kaavoitusmonopoli. Kuntien rakennusvalvontaviranomaiset huolehtivat rakentamista koskevien lupien käsittelystä ja rakennustyön aikaisesta valvonnasta. Lisäksi he huolehtivat rakennetun ympäristön valvonnasta. 

Varsinkin suurimmissa kasvukeskuksissa tonttipula varjostaa omakotirakentamisen kasvua. Riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta onkin vetovoimatekijä kunnille koosta riippumatta. Tarvitaan sekä tiiviitä taajamatontteja että väljempiä tontteja hieman etäämmältä keskuksista.

Omakotirakentajilta kysyttäessä rakennuslupaan liittyvä byrokratia on hyvin yleinen syy omakotihankkeen viivästymiselle. Kannattaa olla hyvissä ajoin yhteyksissä omaan rakennuskuntaansa, josta usein saa myös tietoa, kauanko lupakäsittely keskimäärin vie aikaa. Projektin alkuvaiheessa on hyvä perehtyä rakennusviranomaisten vaatimuksiin ja huomioitava luvansaannin vaatima käsittelyaika hankkeen aikataulutuksessa. Jälkimmäisestä hankalan tekee se, että lupakäsittely vaihtelee kuntakohtaisesti; tyypillisesti luvansaanti kestää noin 1–3 kuukautta, mutta etenkin isommissa kaupungeissa ja haastavammissa kohteissa yli puoli vuotta ei ole poikkeuksellista. Iso osa kunnista on ottanut käyttöönsä Lupapiste-asiointipalvelun, jolla voi sähköisesti hoitaa yhteydenpidon viranomaiseen sekä hoitaa rakentamiseen liittyvän lupa-asioinnin aina ennakkokyselystä hankkeen päättymiseen saakka.

 

Valvontaa luvan myöntämisestä loppukatselmukseen 

Rakennusvalvontaviranomaiset vaativat tehtäväksi erilaisia tarkastuksia rakennustyön edetessä. Niiden tarkoituksena on varmistaa, että rakentaminen tapahtuu suunnitelmien ja myönnetyn rakennusluvan mukaisesti. Tarkastukset riippuvat kunnan vaatimuksista ja ne on ilmoitettu luvan myöntämisen yhteydessä. Yleensä katselmuksiin kuuluvat pohja-, sijainti-, rakenne-, savuhormi-, muutto- ja loppukatselmus. Vuonna 2018 voimaan tulleen Kosteushallinta-asetuksen mukaan rakennukselle tulee tehdä myös kosteushallintaselvitys ja -suunnitelma.

Peruskatselmusten lisäksi voidaan tarvita tarkennuksia ja esim. sähköurakoitsijalla on velvollisuus tarkistaa omat sähkötyönsä ja tehdä niistä tarkastuspöytäkirja, josta myös rakentaja tarvitsee kopion. Jo ennen rakennustöiden aloitusta on pidettävä aloituskokous, jossa käydään läpi tulevaa rakennushanketta ja varmistetaan vastuuhenkilöiden tehtävät. Aloituskokouksessa on oltava mukana vähintään rakennuttaja tai hänen edustajansa, pääsuunnittelija ja vastaava työnjohtaja sekä rakennusvalvonnan edustaja. Rakentajan täytyy ilmoittaa myös rakennustöiden aloittamisesta rakennusvalvojalle ja varmistaa, että tarkastusasiakirja sekä käyttö- ja huolto-ohje tehdään riittävässä laajuudessa. Kotitalouksilla on myös velvollisuus antaa verottajalle tietoja rakentamisesta.

 

 

Keskeiset rakennusviranomaisten katselmukset

  • Tontilla tehdään rakennuksen paikan merkitseminen (paalutus) ennen varsinaista rakennustöiden aloitusta. Yleisimmin tämä tehdään, kun tontti on raivattu ja pintamaa kuorittu.
  • Pohjakatselmuksessa peruskuopan kaivuun ja/tai louhintatöiden valmistuttua katsotaan, että pohjamaa on rakentamiseen kelvollista.
  • Sijaintikatselmus on toimenpide, jossa tarkistetaan, että paikka, korkeusasema ja päämitat ovat oikein. Tarkastus tehdään, kun perustukset on tehty ja muotti laudoitettu.
  • Rakennekatselmus tehdään, kun kantavat rakenteet ovat valmiit ja vielä nähtävissä.
  • Savuhormikatselmus suoritetaan, kun savuhormi on asennettu ja ennen kuin se peitetään.
  • Vesi- ja viemärilaitteiden katselmus sekä ilmanvaihdon katselmus, kun asennustyöt on tehty ja ilmanvaihto säädetty.
  • Sähkölaitteiden tarkastuksen hoitaa sähköurakoitsija. Urakoitsijan allekirjoittama sähkölaitteiden käyttöönottokatselmuspöytäkirja on esitettävä rakennusvalvontaviranomaiselle loppukatselmuksen yhteydessä.
  • Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus pihajärjestelmineen on valmis. Se on tehtävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Usein muutto halutaan tehdä ennen loppukatselmusta. Tällöin voidaan tehdä muuttokatselmus ennen varsinaista lopputarkistusta. Käyttöönotettavan osan tulee silloin täyttää terveellisyyden ja turvallisuuden vaatimukset.

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot