Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tiiveys on keskeinen osa talon energiataloutta

rts_tutkii_logo_pieni

Pelkästään talon eristäminen ei riitä energiatehokkaan lopputuloksen saamiseen, vaan keskeisenä osana on tiiveys. Tämä puolestaan vaatii hallitun koneellisen ilmanvaihdon varustettuna hyvän hyötysuhteen omaavalla ilmastointi laitteella. Tiivistyksen tarkoituksena on estää sisä- ja ulkoilman välisen paine-eron aiheuttamaa ilmanvirtausta. Tätä ilmiötä kutsutaan konvektioksi. Virtaukset tapahtuvat eri sääoloissa rakenteissa molempiin suuntiin, ja tiivistyksen tarkoituksena on siis pitää lämminilma sisällä ja kylmä ulkona. Sinänsä tiivistäminen aiheuttaa lisäkustannuksia vain hieman pidempänä työaikana, mutta huolellisuutta se vaatii sitäkin enemmän sekä työn suorituksen että suunnittelun osalta.

 

Tiiveyden toteuttaminen

Asentamalla höyrynsulkukerros- tai kal­vo rakenteen sisäpintaan tai hyvin lähel­le sitä estetään hallitsemattomat ilma­virtaukset. Ilmanpitävä kerros tulee teh­dä asianmukaisista, pitkäikäisistä ja tutki­tuista materiaaleista, ja sen on jatkutta­va saumattomasti koko rakennuksen vai­pan osalla. Kivipohjaisissa materiaaleissa tiivistys toteutetaan pintakäsittelyllä. Tasoite- tai rappauskerroksen on myös tiiviisti liityt­tävä muihin tiivistysratkaisuihin materi­aalivaihdosten yhteydessä. Rakennuksella sattuu ja tapahtuu, jo­ten ei ole harvinaista, että tiivistys rik­koutuu. Rakennusaikaiset reiät ja repeä­mät on paikattava huolella, ja niihin käy­tetään kalvoissa riittävän lujuuden omaa­vaa teippiä. Kiviaineiset vauriot korjataan vastaavasti tietenkin laastilla.

 

Tiiveys ja eristys

Eriste ja tiiveys yhdessä muodostavat ta­lon eristyksen. Varsinkin, kun eristeker­rokset vahvenevat, tiivistyksen merkitys kasvaa. Paksut eristekerrokset alentavat talon vaipan lämpötilaa, ja pienetkin vuo­dot voivat aiheuttaa vakavan riskin ra­kenteille. Vuotokohdat aiheuttavat noin 15–30 % lisälämmitystarpeen.

tiiveys2

 

Koneellinen ilmanvaihto on välttämätön

Hyvin tiivistetyssä talossa ilmanvaihto on paremmin hallittavissa. Tällöin huone­kohtaiset säädöt ja ilmavirtaukset ovat oikeita, eikä vedon tunnetta synny. Myös lämmön talteenottokyky paranee, kun kylmää ilmaa ei pääse mistään virtaa­maan hallitsemattomasti huoneilmaan. Tiiveys vaikuttaa myös sisäilman laa­tuun. Ilmastoinnin korvausilma tulee suodattimien kautta, ja tiivistykset es­tävät haitallisten mikrobien ja pienhiuk­kasten pääsyn rakenteiden läpi. Samoin myös radonhaitat pienenevät.

tiiveys3

Tiivistys estää myös kosteu­den siirtymistä sisäilmaan

Varsinkin vuotokohdissa lämmin sisäil­man virtaus ulos voi aiheuttaa vesihöy­ryn tiivistymistä vedeksi rakenteiden pinnassa. Tästä syystä tiivistäminen kan­nattaa tehdä huolella, jottei vauriokohtia syntyisi. Tiivistämiseen onkin paneudut­tava kunnolla aukkojen, läpivientien, säh­körasioiden ja materiaalivaihdosten koh­dalla sekä eri rakenneosien välillä. Vuo­dot eivät pelkästään aiheuta rakenteiden vioittumisvaaraa, vaan liittyvät myös asu­misviihtyvyyteen. Esimerkiksi huonosti tiivistetty seinän ja lattian yhtymäkohta aiheuttaa helposti ikävän vedon tunteen.

 

Lue lisää:

Puhdas, raikas sisäilma

Ilmatiiveys ja vuotokohdat uusissa pientaloissa

Tiiveysmittaus kannattaa tehdä

Tiiveysmittaukset: Vertia Oy

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot