Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Julkisivut tarvitsevat suojapinnan

Ei ole aivan samantekevää, miten ja millä käsittelet ulkopinnat. Oikein valitut aineet ja har­kitut värit sekä oikein tehty työ takaavat hyvän ja pitkäikäisen lopputuloksen. Maalaus kan­nattaa tehdä mahdollisimman nopeasti julkisivun valmistumisen jälkeen tai jopa sen aikana. Näin pinnat tulevat suojatuiksi heti likaantumiselta ja homeitiöiltä. Tässä artikkelissa käsit­telemme lähinnä puupintojen suojausta.

Kuva: Kannustalo 

 

Yleistä ulkomaalauksesta

On perussääntöjä, jotka koskevat kaik­kea ulkomaalausta materiaaleista ja pin­nasta riippumatta. Näiden lisäksi on ai­nekohtaisia vaatimuksia. Onkin parasta tutustua maaleihin jo hyvissä ajoin etu­käteen ja valita oikea maali kohteeseen. Noudata aina valmistajan ohjeita.

  • Älä aloita maalaustyötä, jos on ole­massa vaara, että yölämpötila laskee al­le + 5 C:n. Syksyisin ja keväisin on myös huomioitava materiaalin lämpötila. Vaik­ka ulkolämpötila olisikin riittävä, voi sei­nän pinnan lämpötila olla yön jälkeen lii­an alhainen. Tämä korostuu varsinkin ki­viaineisilla julkisivuilla ja sokkeleissa.
  • Älä maalaa öljymaalilla illalla, sillä yökaste saattaa himmentää maalipinnan. Lämpötilan ohella keskeinen vaikuttava tekijä on säätila. Pinnan pitää ehtiä kuivua ennen sadetta, joten maalaa vain pouta­säällä.
  • Toisaalta auringonpaistekaan ei ole hyväksi. Maalaus tehdään ”aurinkoa pa­koon” -menetelmällä. Kun aamulla aurin­ko paistaa idästä, aloitetaan työ länsisei­nältä ja maalauksessa edetään myötäpäi­vään. Hellepäivinä maali kuivuu liian no­peasti, eikä tartu riittävän lujasti alustaan.
  • Hyvä maalaussää on siis pilvipoutainen läm­pötilan ollessa n. + 15–20 C. Optimaali­nen ilman suhteellisen kosteus on n. 50 %.
  • Varsinkin paneeliseinää maalattaes­sa kannattaa laudat pohjamaalata, ennen kuin ne asennetaan paikoilleen. Näin väl­tetään maalamattoman pontin tulemista näkyviin paneelin eläessä.

 

Maalaa ylhäältä alas

Puhdista pinta pölystä ja liasta. Poista kuivunut pihka teräslastalla ja käytä ok­salakkaa. Tee esivalmistelut ja pohjustuk­set valmistajan ohjeen mukaan. Suojaa ja rajaa pinnat, joita ei maalata.

Aloita työ ylhäältä ja maalaa aina puun suuntaisesti lauta, pari kerrallaan. Näin saat parhaimman lopputuloksen. Vältä roiskeiden syntymistä alapuoliseen sei­näpintaan, varsinkin jos kyseessä on vaa­kalaudoitus.

Tärkeää on maalata hyvin myös alim­maisen laudan alaosa. Varsinkin pystylau­doituksessa sahauspinta on arka kosteu­delle ja sen myötä myös sienille.

 

Tuotevalinta maalattavan pinnan mukaan

Pääsääntöisesti valittavissa ovat kuulta­vat, puolipeittävät ja peittävät maalaus­aineet. Jotta valinta ei olisi liian helppoa, jokaisesta ryhmästä löytyvät vaihtoeh­dot niin vesi- kuin liotinohenteisinakin. Lisäksi maalauksessa tarvitaan homeen-ja lianpuhdistusaineet, pohjustusaineet, oksalakka sekä pohjamaali. Pohjamaali ja pintamaali kannattaa valita samanvärisi­nä. Kiviainespinnoille ja metalleille käy­tetään omia maalituotteitaan.

Kuultavilla pinnoilla lopputulokseen vaikuttavat puulaji ja puun kovuus. Ok­sakohdat sekä puun syiden tiheys vaikut­tavat värin tasaisuuteen. Samalla ne toi­saalta ne elävöittävät puun pintaa. Myös käsittelykertojen määrä vaikuttaa värisä­vyyn. Käytä aina sävytettyjä tuotteita, sil­lä väritön tuote ei anna riittävää suojaa auringon UV-säteitä vastaan.

Puolipeittävä materiaali antaa puupin­noille selvän pinnan ja tasaisemman vä­rin kuin kuultava. Puun syyt ja oksakoh­dat näkyvät sittenkin pinnan alta. Pohja käsitellään tavallisimmin samanvärisellä pohjusteella.

Käytä ensin pohjustusta seinään suo­jaamaan puuta sieniltä. Peittävät pinnat maalataan ensin pohjamaalilla ja sen jäl­keen 1–2 kertaan pintamaalilla. Käytä sa­man tuoteperheen maaleja ja noudata valmistajan ohjeita.

 

Värin valintaan vaikuttaa mieltymys

Värivalintaan vaikuttavat paljolti talon muoto sekä koko, paneeleiden asennus­suuntien vaihtelut, ympäristön muut ra­kennukset, rakennuspaikka ja tontin va­loisuus. Maalien toimittajilta löytyy oh­jelmia ja asiantuntijoita, jotka voivat aut­taa sinua värisuunnittelussa. Välttämättä lempiväri kun ei olekaan se oikea vaih­toehto huomioitaessa rakennuskokonai­suus ja ympäristö.

Värimallia on syytä tarkastella luon­nonvalossa ulkona. Suositeltavaa puupin­nan maalauksessa on, että värimalli on maalattu puulle. Usein mallikapuloissa on toisella puolella höyläpinta ja toisel­la sahapinta, mikä vaikuttaa värin käyt­täytymiseen paljon. Kun haluttu värisä­vy löytyy, kannattaa maalata neliön ko­koinen koealue, ennen kuin ostaa koko maalierän. Värimalli ei kuitenkaan kerro kaikkea. Illan hämyssä ja aamun kirkkaas­sa valossa julkisivu näyttää tyystin erilai­selta. Talven valkoisuus tai kesän vihreys saattavat muuttaa väriaistimusta suures­tikin. Myös varjot luovat oman kirjonsa julkisivun värimaailmaan. Muista, että oi­kea väri tulee esiin vasta, kun maali on kuivunut.

 

Huolla ajoissa

Vaikka hyvin tehty työ kestää vuosia, on pintakäsittelyiden kuntoa tarkkailtava joka vuosi. On paljon helpompaa tehdä huoltokäsittelyt ajoissa kuin ryhtyä kor­jauksiin vasta vahinkojen tapahduttua. Arimpia kohtia ovat aurinkoiset etelä­päädyt, räystäs- ja vuorilaudat sekä sei­nän alaosa. Esimerkiksi liian lähellä seinää oleva kasvillisuus voi vahingoittaa maa­lin pintaa.

 

Lue lisää: Julkisivun kunnossapito ja hoito 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

leca4

tiileri

wienerberger

ekovilla logo

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot