Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Tietosuojaseloste - Päättäjäpankki, ammattilaisrekisteri

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (EU:n yleinen tietosuoja-asetus 2016/679.)

 

1. Rekisterinpitäjä

Rakennustutkimus RTS Oy (y-tunnus: Ly 0533325-0)
Käyntiosoite: Nuijamiestentie 3 A
Postiosoite: 00400 HELSINKI
Puhelin: 09 – 5407310

 

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Jukka Lausjärvi
c/o Rakennustutkimus RTS Oy
Puhelin: 040 – 900 5604
S-posti: jukka.lausjarvi(at)rakennustutkimusrts.fi

 

3. Rekisterin nimi

Rakennustutkimus RTS Oy:n Päättäjäpankki, ammattilaisrekisteri.

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietoja käytetään rekisterinpitäjän ja sen yhteistyökumppaneiden luvanvaraiseen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin, mielipide- tai markkinatutkimukseen, tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin.

Henkilötietojen käsittely perustuu myös rekisterinpitäjän perusteltuun ja oikeutettuun intressiin markkinoida ja viestiä palveluistaan rekisteröidyille (oikeutettu etu). Tämän oikeutetun edun mukaisesti rekisterinpitäjä käsittelee asiakkaiden/käyttäjien henkilötietoja suoramarkkinointitarkoituksiin.

Käsittelytehtäviä voidaan ulkoistaa rekisterinpitäjän ulkopuolisille palveluntarjoajille tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja sen asettamissa rajoissa.

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:

  • Yritysten yhteystiedot,
  • vastuuhenkilöiden yhteystiedot ja vastuualueet
  • yritysten tarkentavat profiilitiedot (liikevaihto, henkilömäärä, toimiala, rakennusmäärät jne.)
  • tiedot markkinointiluvista ja -kielloista
  • em. tietojen muutostiedot
  • rekisteröityä koskeva mahdollinen muu tunnistetieto
     

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään ja päivitetään rekisteröidyltä yrityksiltä itseltään pääasiassa puhelimitse sekä yrityksen internet-sivuilta tai rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä lisäksi muun muassa rekisterinpitäjän toimintoihin liittyvistä sosiaalisista medioista, missä esimerkiksi rekisteröidyn verkostoon kuuluvat henkilöt ilmaisevat tietoja rekisteröidystä (oikeutettu etu). Myös palvelun käyttäjät rekisteröidään.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän muista rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, viranomaisten rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.

 

7. Tietojen luovutus ja siirto

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa muun muassa rekisterinpitäjän valikoimille yhteistyökumppaneille markkinointitarkoituksiin (oikeutettu etu) , ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa tällaista luovuttamista.

Tietojen luovuttaminen voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta. Kaikesta tietojen siirrosta tiedotetaan rekisteröityjä.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassa olevaan lainsäädäntöön perustuvalla tavalla, sekä historiallista tai tieteellistä tutkimusta varten edellyttäen, että tiedot on muutettu ei-tunnistettavissa olevaan muotoon.

Rekisterinpitäjä ilmoittaa henkilötietojen oikaisuista, poistoista tai käsittelyn rajoituksista jokaiselle vastaanottajalle, jolle henkilötietoja on luovutettu, paitsi jos tämä osoittautuu mahdottomaksi tai vaatii kohtuutonta vaivaa. Rekisterinpitäjä ilmoittaa rekisteröidylle näistä vastaanottajista, jos rekisteröity sitä pyytää.

Tietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjä huolehtii riittävästä tietosuojan tasosta sopimuksin ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

8. Tietojen säilytysaika

Henkilön perustiedot säilytetään niin kauan kuin sopimus tai oikeutettu etu on voimassa, tai kunnes henkilö haluaa ne poistettavaksi.

 

9. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

 

10. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan, ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Manuaalisesti käsiteltävät, rekisteröityjen tietoja sisältävät asiakirjat säilytetään lukituissa tiloissa siten, että asiattomilta on niihin pääsy estetty.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työntekijöillä ja rekisterinpitäjän lukuun toimivien yritysten työntekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

 

11. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

12. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jos rekisterinpitäjällä on perusteltu syy epäillä pyynnön tehneen luonnollisen henkilön henkilöllisyyttä, rekisterinpitäjä voi kuitenkin pyytää toimittamaan lisätiedot, jotka ovat tarpeen rekisteröidyn henkilöllisyyden vahvistamiseksi. Jos rekisteröity esittää pyynnön sähköisesti, tiedot toimitetaan yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa. Tarkastuspyyntöihin vastataan viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä tai kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun (puh. 09 540 7310 tai sähköpostitse: rts(at)rakennustutkimusrts.fi)

Mahdollisissa virhetilanteissa suosittelemme ensin olemaan yhteydessä rekisterinpitäjään asioiden korjaamiseksi. Riitatilanteissa teillä on oikeus kääntyä tietosuojavaltuutetun puoleen.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
Postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
Vaihde: 029 56 66700
Sähköposti: tietosuoja(at)om.fi

 

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Rakennustutkimus RTS Oy kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Rakennustutkimus RTS suosittelee rekisteröityjä tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Tietosuojaseloste päivitetty 14.4.2018

 

 

Yhteystiedot

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot