Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

 • LAKKA_logo_markkinointi_mv_web.jpg
 • kontiologo.jpg
 • lapplilogo.jpg
 • Kontio_lisäkuva2.jpg
 • kannustalo_logo.jpg
 • kimara_kotimaisia_koteja.jpg
 • simonselementlogo.jpg
 • timber-hirsi_logo_netti.jpg
 • kastelli_logo.jpg
 • planialogo.jpg
 • mammuttikoti_logo.jpg
 • honkatalotlogo.jpg
 • omatalologo.jpg
 • ollikaisenlogo.jpg
 • kuusamologo.jpg
 • designtalo_logo.jpg
 • finnlamellilogo.jpg
 • muurametalotlogo.jpg
 • jukkatalologo.jpg
 • polarhouselogo.jpg
 • kimara_logo.png
 • Dekotalo_logo.jpg
 • honka-logo.jpg
 • alvsbylogo.jpg
 • Lammi_kivitalot-logo_RGB.png
 • vaaran_aihkitalot_logo.jpg
 • jettalogo.jpg
 • Rantasalmi_logo.jpg
 • passiivikivitalot_logo.jpeg
 • Lakka_Kivitalot_logo.jpg

Allaway-keskuspölynimurilla puhdas koti, terveellisempi elämä

yritysesittaaAllaway Oy:

Monet viettävät valtaosan elämästään sisätiloissa. Ei siis ole yhdentekevää, miten tiloissa siivotaan. Sisäilmassa voi leijua lemmikkieläinten hilsettä, pölypunkkien jätöksiä ja erilai­sia pölyhiukkasia. Yhdessä huonon ilmanvaihdon ja vääränlaisen ilmankosteuden kanssa ne aiheuttavat melkoisen pölykuormituksen ja rasituksen etenkin hengityselimille.

 web IMG 3559

Keskuspölynimurilla siivoa­minen on sijoitus hyvinvoin­tiin ja terveyteen. Sen tärkein ominaisuus on imuroinnista ai­heutuvan poistoilman pu­haltaminen ulkoilmaan. Näin huoneilmassa olevat, muun muassa hengitystieoireita ai­heuttavat allergeenit vähene­vät, ilma tuoksuu raikkaalta ja pölyjen pyyhkimisen tarve vä­henee. Tutkimusten mukaan sisäilman huono laatu on yksi merkittävimmistä allergioita lisäävistä tekijöistä. Perinteisissä imureissa poistoilma puhalletaan takai­sin huoneilmaan. Imurin syn­nyttämä ilmavirta pyörittää pölyä ilmassa ja kaikista pie­nimmät ja haitallisimmat mik­rohiukkaset jäävät leijumaan useiksi tunneiksi tai jopa py­syvästi. Vaikka perinteisten imurien suodattimia on kehi­tetty vuosien varrella, ei mi­kään ole niin tehokasta, kuin poistoilman vieminen suoraan ulos.

 

Keskuspölynimurin edut

Terveellisyys

Poistoilma johdetaan mikro­pölyineen ulos. Ilmaan ei jää siivouksen jälkeen leijumaan terveydelle haitallisia aller­geenejä.

Käytännöllisyys

Siivouksen keveys, vaivatto­muus ja äänettömyys. Imuroi­dessa käytetään vain notkeaa ja kevyttä letkua, jatkovartta sekä suulaketta. Imurointi on hiljaista, koska keskusyksikkö sijaitsee muualla.
 
Taloudellisuus
Asennettiinpa keskuspölyn­imuri uuteen tai valmiiseen rakennukseen, kiinteänä jär­jestelmänä se nostaa raken­nuksen arvoa.
 

Allawayn integroi­dussa järjestelmässä kaikki on mietitty valmiiksi

Allaway on ainoa keskuspö­lynimurivalmistaja, jolla on täysin integroitu järjestelmä. Kaikki osat keskusyksikös­tä putkistoon, imurasioihin ja siivousvälineisiin sopivat sau­mattomasti yhteen. Allawayn keskuspölynimurijärjestelmä koostuu keskusyksiköstä, pö­lyputkistosta ja siivousväli­neistä. Imuroitaessa käyte­tään vain notkeaa letkua ja suulaketta.

 

Keskuspölynimurin putkistossa pöly matkaa vaivatto­masti

Pöly ja roskat kulkeutuvat asunnon rakenteiden sisäl­lä olevaa pölyputkistoa pit­kin esimerkiksi teknisessä ti­lassa tai varastossa sijaitse­vaan keskusyksikköön. Pois­toilma ja terveydelle haital­lisia pölyhiukkasia sisältävä mikropöly ohjataan poisto­putkea pitkin ulos.

Allawayn pölyputkisto on virtausominaisuuksiltaan markkinoiden paras. Putkis­ton ihanteellinen imuteho on aikaansaatu optimoimalla vir­tausominaisuuksiin vaikuttavat tekijät. Näitä ovat mm. kulmakappaleiden oikea mi­toitus, sileät, kestävät putkien sisäpinnat, optimaalinen put­ken halkaisija ja tiiviit liitok­set. Imurasioiden siepparit estävät pientä Lego-palikkaa suurempien esineiden mene­misen putkistoon.

 web Allaway-imago-09062011 66888

Hyvät siivousvälineet tekevät siivoamisesta helpompaa

Laadukkaat siivousvälineet kruunaavat keskuspölynimurijärjestelmän. Allawayn siivousvälinesarjat ovat Pre­mium ja Standard. Premium-siivousvälinesarja on ergono­minen, muotoilultaan moder­ni ja varustesisällöltään moni­puolinen. Standard-siivousvä­linesarja sisältää imuroinnis­sa tarvittavat perusvälineet. Tämän lisäksi on tarjolla eri­laisia hyödyllisiä lisävarustei­ta kuten rikkaluukku, rikkai­muri, erilaisia suulakkeita ja esierottelija, jolla voi imuroi­da mm. tuhkaa, karkeaa hiek­kaa, multaa ja vettä.

 

Keskusyksiköt erikokoisiin koteihin ja sijoituspaikkoihin

Keskusyksiköistä löytyy omansa erikokoisiin raken­nuksiin ja erilaisiin tiloihin. Keskuspölynimurin tyypilli­simpiä sijoituspaikkoja ovat autotallit, varastot, tekniset tilat, apukeittiöt, siivousko­merot ja kylpyhuoneet.

Allawayn C-sarjan keskus­yksiköt on tarkoitettu sisäti­loihin, jopa siivouskomeroon tai kylpyhuoneeseen. A-sar­jan keskusyksiköt, Combo ja DV 30 on tarkoitettu lämpi­miin varastoihin tai teknisiin tiloihin. A- ja C-sarjan uudis­tuneissa keskusyksiköissä on nostettu tehoja ja koneet ovat entistä hiljaisempia, sekä kevyempiä. Molemmista sar­joista löytyvät erityiset vih­reällä lehdellä varustetut kes­kusyksiköt, jotka tuottavat enemmän tehoa vähemmällä energiankulutuksella. Valikoi­massa on myös LCD-näytöllä varustetut keskusyksiköt.

Allawayn keskusimuriper­heen pienikokoinen Duo, on tarkoitettu erityisesti kerros- ja rivitaloihin sekä vapaa-ajan asuntoihin ja sen voi sijoit­taa sisätiloissa lähes mihin tahansa. Kiinteää imuputkea ei Duon yhteydessä tarvitse välttämättä asentaa lainkaan, sillä pienen kokonsa ansios­ta Duo on helpommin sijoi­tettavissa asunnon keskeiselle paikalle. Imurasian voi kiinnit­tää suoraan Duoon tai asen­nusletkun avulla noin metrin päähän Duosta. Lisäksi asen­netaan vain putki ulospuhal­lettavalle poistoilmalle. Duo sopii myös asuntoon, jossa ei ole mahdollisuutta puhal­taa poistoilmaa ulos. Tällöin se varustetaan hepa-poistoil­mansuodattimella. Poistoil­ma suodattuu tällöin laitteen asennustilaan.

 

Keskuspölynimuri uusiin tai valmiisiin asuntoihin

Uudisrakentamisessa kes­kuspölynimuri on lähes poik­keuksetta vakiovaruste, mut­ta myös jälkiasennusten suo­sio on kasvanut voimakkaasti.

Jälkiasennus on helpompaa, mitä usein luullaan. Asennuk­sessa voidaan hyödyntää esi­merkiksi portaikkorakentei­ta, kaapistojen sokkeleita tai yläpohjaa. Järjestelmän osista voidaan vaivattomasti koo­ta sopiva kokonaisuus eriko­koisiin tiloihin ja eripaksuisiin seiniin.

Jälkiasentamisessa on mah­dollista hyödyntää myös ko­titalousvähennystä. Jos on it­se kiireinen, voi asennuksen teettää myös ammattilaisel­la. Asennuspalvelua voit kysyä esimerkiksi Allaway-jälleen­myyjiltä, jotka löytyvät osoit­teesta www.allaway.fi

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>