Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Terca-tiilitalo

TERCA-tiilitalo on yksilöllinen, arkkitehdin suunnittelema täystiilitalo. Runkoratkaisuna on ohutsaumamuurattu TERCA-runkoponttitiili ja eristeenä joko mineraalivilla tai polyuretaanieriste. Julkisivu on asiakkaan toiveiden mukaisesti joko tiiliverhottu tai rapattu. TERCA-julkisivutiilien valikoima tarjoaa runsaasti väri- ja pintavaihtoehtoja. TERCA on johtava julkisivutiilten merkki maailmassa ja sen takana on Suomessa Wienerberger Oy Ab.

Terca TV-talo Villa Laine Valkeakoski2

Wienerberger Oy Ab:yritysesittaa

Oman kodin rakentamispäätöstä tehdessä, olisi hyvä käydä läpi, miten eri rakenneratkaisut poikkeavat toisistaan. Pelkkä talon kaunis ulkonäkö tai halpa hinta ei yksin riitä, vaan myös sellaiset tekijät kuin energiatehokkuus, pitkäaikaiskestävyys, huoltovapaus ja hyvä ääneneristävyys ovat tekijöitä, jotka on hyvä ottaa huomioon valintoja tehtäessä - eli seikat jotka vaikuttavat sekä asumismukavuuteen että käytön aikaisiin kustannuksiin.

 

Terca-tiilitalosta kiinnostuneille rakentajille pyrimme antamaan tietoa tärkeimmistä tiilitalon rakentamiseen ja asumiseen liittyvistä ominaisuuksista.

TERCA-tiilitalon argumentit

Yksilöllisyyden lisäksi TERCA-tiilitalolla on huomattava määrä muita rakenteellisia ja teknisiä ominaisuuksia:

Terveellinen

Tiili savipohjaisena raken­nusmateriaalina on puhdas luonnontuote. TERCA-tiilita­lon ulkoseinärakenne on se­kä lämpö- että kosteustekni­sesti optimaalinen. Rakenne ei sisäl­lä mitään lahoavia tai kosteus­teknisesti arveluttavia raken­neosia vaan ainoastaan tiili­sen runko- ja julkisivuraken­teen, sekä näiden väliin jää­vän tuuletusraolla eriytetyn lämmöneristeen. Rakenne on näin terveellinen ja kosteu­den suhteen turvallinen. Tii­li on kaikista kivipohjaisista rakennusmateriaaleista no­peimmin kuivuva ja tuulettuvuutensa ansiosta ulkoseinärakenne takaa eristeen kuivana pysymisen kaikissa olosuhteissa. Tiili runkoraken­teena tasaa hyvin rakennuk­sen sisäisiä lämpö- ja kosteus­vaihteluita pitäen näin huoneilman miellyttävänä kaikissa olosuh­teissa.

Energiatehokas

Eristävyyden kannalta sei­närakenteen tärkein osa on lämmöneriste. Jotta seinärakenne täyttäisi energiatehokkuuden kannalta katsottuna sille ase­tetut vaatimukset, tulee sen olla myös tiivis. Esimerkiksi v. 2012 asuntomessutalo Terca-tiilitalo Mustikan ilmatiiveysluku n50 oli peräti 0,40 l/h, mikä alittaa jopa passiivitaloilta vaadittavan tiiveystason 0,6. Terca-tiilitalon ulkoseinärakenne on sekä kosteus- että lämpöteknisesti erinomainen. Pitkäaikaistutkimuksen perusteella on voitu osoittaa, että ilmaraolla eriytetty jul­kisivumuuraus alentaa energiankulutusta jopa 6-8 % läm­mityskaudella. Myös lämmöneristeen sisäpuoli­sen massan on todettu säästävän energiaa. Kun asunnon ulko- ja vä­liseinät sekä väli- ja alapohja­rakenteet ovat kivirakentei­sia, voidaan energialaskussa saada vuositasolla tuntuvaa hyötyä, jopa 5-15 % vuodessa. Massiivira­kenteet toimivat kuten tuli­sijat, varaten lämmönlähtees­tä lämpöä itseensä ja luovuttaen sitä edelleen hitaasti ym­päristöönsä.

Terca IMG 9039 kopio

Kesällä miellyttävän viileä

Kesällä TERCA-tiilitalon läm­möneristeen sisäpuolinen tii­lirakenne pitää huoneilman miellyttävän viileänä, jopa il­man energiaa kuluttavaa läm­pöpumppua. Tiilirunkoa ja -väliseiniä voidaan siis hyö­dyntää kodin viilennysele­mentteinä. Kesäaikana kor­keahyötysuhteisen ilmanvaih­tokoneen yöaikana sisään tuoma viileämpi ilma varas­toituu massiivisiin tiiliseiniin luovuttaen sitä päivän aika­na huoneilmaan pitäen sisäil­man lämpötilan esim. kevyt­rakenteiseen rakenneratkai­suun verrattuna useita astei­ta alhaisempana.

Taloudellinen asua

Yli 90 % rakennuksen ener­giankulutuksesta muodostuu käytön aikaisesta energiakulutuksesta. Mitä vähemmän rakenne vaatii kunnostusta ja huoltoa tai mitä paremmin sen rakenteita pystytään hyödyntämään alhaisen energiankulutuksen saavuttamiseksi, sitä energia­tehokkaampi ja ekologisempi rakennus on. Terca-tiilitalo on energiatehokas ja lähes huoltovapaa, mistä johtuen se on omistajalleen sekä taloudellinen että ekologinen. VTT:n tutki­muksen mukaan täystiilitalo on kaikkein vähiten huoltoa vaativa ulkoseinäratkaisu. Tiilitalo on myös edullisempi hankkia kuin usein luullaan. Keskimäärin kivitalo on hankintakustannuksiltaan vain noin 5000 euroa vastaavankokoista puutaloa kalliimpi, mutta ero muuttuu käytön aikana tiilitalon eduksi.

 Terca Oulun as.messutalo

Ääneneristävyys

Ääneneristävyys on olennainen asia, joka tulisi selvittää ennen raken­neratkaisun valintaa. Täystii­linen ulkoseinärakenne on erinomainen äänieriste ul­koista melua vastaan. Esimer­kiksi liikenne- ja lentomelualueilla vain harva rakenne täyttää ulkoseinärakenteelta vaaditut ääneneristävyysvaa­timukset. Täystiilisen ulkosei­nän ääneneristävyys on yli 55 dB, joka on pientalojen paras­ta mahdollista tasoa. Kun myös väliseinät on tehty tiilestä, on koti kevytra­kenteisiin ratkaisuihin verrat­tuna ääniteknisesti paljon pa­rempi.

Turvallinen asua ja omistaa

Tiilitalo on paloturvallinen ja mekaanisesti kestäv, lisäksi se on arvostettu ja arvonsa säilyttävä. Parhaiten asumis- ja käyttökokemuksista voi kertoa vain tiilitalossa asuva henkilö ja mikäli talo haluttaisiin myydä, on tiilitalolla myös hyvä jälleenmyyntiarvo.

 terca4

TERCA-tiilitalon rakenteet

Täystiilitalossa on hyvä asua ja elää. Massiivinen rakenne varaa lämpöenergiaa ja säästää energiakustannuksissa. Tiiliverhous on tuulettuvana julkisivurakenteena kosteusteknisesti turvallinen. Myös tiilen vähäinen huoltotarve ja hyvä ääneneristävyys lisäävät asumismukavuutta.

Wienerbergerin kehittämä TERCA-tiilitalo rakennejärjestelmä on kokonaisuus, joka koostuu 130 mm paksuisesta runkotiilestä ja julkisivutii­lestä sekä tiilien väliin jääväs­tä lämmöneristeestä. Eriste­paksuus on lähes vapaasti va­littavissa ja lämmöneristeeksi voidaan valita joko mineraali­villa tai SPU-AL eriste. Läm­möneriste on eriytetty julki­sivutiilestä 30 mm ilmaraol­la. Julkisivuksi voidaan laajas­ta TERCA- tiilien valikoimas­ta valita kullekin sopiva julki­sivutiili tai se voidaan myös rapata.

Rakenteen peruskappalee­na toimii 130 mm paksuinen poltettu TERCA-runkotiili. Suuren kokonsa ja ohutsau­mamuurausmenetelmän ansi­osta runkotiilien muuraustyö on nopeaa. Parhaimmillaan yksikerroksisen ta­lon rungon muuraus vie ai­kaa vain viikon. Koska runkotiilen päät ovat pontatut, voi­daan rungon muuraus teh­dä ilman pystysaumauslaas­tia. Runkotiilien sisällä olevat pystyontelot keventävät tiil­tä ja helpottavat sähköasen­nusten tekoa. Runkotiilillä voidaan muurata tiilitalon kaikki kantavat runkorakenteet se­kä väliseinät. Väliseinien pak­suudeksi voidaan valita joko 130 mm tai 85 mm. TERCA-tiilitalon runkojär­jestelmää täydentävät myös oven- ja ikkunaylityksiä var­ten kehitetyt TERCA-runko­tiilipalkit.

terca6

TERCA-täystiilitalo – matala- ja passiivi­energiaratkaisuna

Ilmaraolla varustettu täystii­litalon runkoratkaisu on selkeästi lämmön­eristeestä ilmaraolla eriy­tetty. Tästä syystä täystiilita­lo on kosteus- ja lämpötek­nisesti erinomainen. Terca-tiilitalojärjestelmällä nykyinen ulkoseinän lämmöneris­tysvaatimus on 0,17 W/m²K on helppo toteuttaa jokaisen omien toiveiden mukaisesti, olipa kysymykses­sä matala- tai passiiviener­giaratkaisu. Uudet määräyk­set täyttävä TERCA-ulkosei­närakenne saadaan aikaan jo 150 mm paksuisella SPU-AL eristeellä tai vaihtoehtoisesti voidaan käyttää 205 mm pak­suista mineraalivillaeristettä. Passiivienergiavaatimuksen 0,10 W/m² K alle päästään jo esim. 240 mm paksuisel­la SPU-AL eristeellä.

 

Terca-tiilitalo vaikka avaimet kä­teen toimitettuna

Terca-tiilitalo on aina yksi­löllinen arkkitehdin suunnittelema koti. Terca-tiilitalon voi hankkia joko runkomateriaalitoimituksena tai yhteistyökumppanien kautta eri valmiusasteisiin rakennettuna. Wienerberger avustaa tarvittaessa täystiilitalon suunnittelijan ja toteuttajien valinnassa.

Yhteistyökumppaniemme yhteystiedot löydät osoit­teesta www.wienerberger.fi

wienerberger

 

 Yhteystiedot

www.wienerberger.fi

Puh. 0207 489 200

 

Wienerbergerilla sinua palvelevat:

 

 

ETELÄ-SUOMI

Muurausliikkeet, jälleenmyyjät,
kuluttajamyynti
Aluemyyntipäällikkö
Juha Elolinja
p. 0207 489 273
GSM 040 833 8380
juha.elolinja(at)wienerberger.com

 

LÄNSI- JA POHJOIS-SUOMI

Aluemyyntipäällikkö
Keijo Laine
p. 0207 489 277
GSM 0400 235 268
keijo.laine(at)wienerberger.com

 

ITÄ-SUOMI

Aluemyyntipäällikkö
Pekka Hakala
p. 0207 489 276
GSM 0400 840 856
pekka.hakala(at)wienerberger.com

  

wienerberger banneri rts 200x400

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot