Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Rakennusviranomaisen valvonta

rts_tutkii_logo_pieni

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena mainitaan vaatimattomasti hyvä elinympäristö, ja viranomaisvalvonta tukee tätä hyvällä rakentamisella. Hyvä rakentaminen vaatii osaamista, ammattitaitoa ja omaa valvontaa. Lisäksi omakotirakentajan toimintaa ohjaa kuntakohtainen rakennusjärjestys, jossa voidaan käsitellä mm. rakennuksen kokoa, paikkaa tontilla tai rakennustapaa. Kun päätös rakentamisesta on tehty, kannattaa kääntyä heti kunnan rakennustarkastajan puoleen. Hän selvittää rakentajalle yhteiset pelisäännöt ja neuvoo, miten hankkeessa parhaiten edetään.

Rakennusluvan käsittelyyn on syytä varata aikaa

Omakotirakentajilta kysyttäessä rakennuslupaan liittyvä byrokratia on yleisin syy omakotihankkeen viivästymiselle (yli kolmannes kaikista viivästymisistä). Tämän vuoksi on tärkeää perehtyä projektin alkuvaiheessa rakennusviranomaisten vaatimuksiin ja huomioitava luvansaannin vaatima käsittelyaika hankkeen aikataulutuksessa. Jälkimmäisestä hankalan tekee se, että lupakäsittely vaihtelee kuntakohtaisesti; tyypillisesti luvansaanti kestää noin 1 – 3 kuukautta, mutta etenkin isommissa kaupungeissa ja haastavammissa kohteissa yli puoli vuotta ei ole poikkeuksellista. Kannattaa olla hyvissä ajoin yhteyksissä omaan kuntaan/kaupunkiin, joista usein saa myös tietoa, kauanko lupakäsittely keskimäärin vie aikaa.

Rakennustarkastukset poikkeavat paikkakunnittain rakennuksen vaatimusten mukaan. Peruskatselmusten lisäksi voidaan tarvita tarkennuksia ja esim. sähköliike tarkistaa sähkötyöt käyttöönottoilmoituksen perusteella. Rakentamisen määräykset ovat tiukentuneet useaan otteeseen 2000-luvulla mm. kiristyneiden EU:n ilmastotavoitteiden takia ja tämä näkyy myös entistä laajempana byrokratiana.

Rakentajalla on vielä muitakin velvollisuuksia. Jo ennen rakennustöiden aloitusta on pidettävä aloituskokous, johon osallistuvat hänen lisäkseen yleensä puheenjohtajana toimiva rakennusvalvontaviranomainen sekä pääsuunnittelija. Kokouksen tarkoituksena on antaa tiedot, tavat ja yhteyshenkilöt rakentamisen huolehtimisvelvollisuuden toteuttamiseksi. Rakentajan täytyy ilmoittaa myös rakennustöiden aloittamisesta rakennusvalvojalle ja varmistaa, että tarkastusasiakirja sekä käyttö- ja huolto-ohje tehdään riittävässä laajuudessa.

 

Rakennushankkeesta kuultava naapureita

Rakennuslain mukaan rakennuslupahakemuksen vireille tulosta on ilmoitettava naapureille. Naapureilla tarkoitetaan keskuksissa viereisen tai vastapäätä olevan kiinteistön tai muun alueen omistajaa ja haltijaa ja haja-asutusalueilla rajanaapureita. Samanaikaisesti on asian vireilläolosta sopivalla tavalla tiedotettava myös rakennuspaikalla. Käytännössä tämä tarkoittaa jonkinlaisen kyltin pystytystä rakennuspaikalle.

Koska naapureilla on myös valitusoikeus rakennus- ja toimenpidelupapäätöksestä, on käytännössä järkevää aloittaa talon suunnittelutyöt vasta sitten, kun rakentaja on tavannut rakennustarkastajan ja naapurit. Tällä lain kohdalla on pyritty pääsemään eroon tilanteista, joissa naapuri saa tiedon rakentamisen alkamisesta vasta, kun kaivinkone tulee tontille.

Rakennuspaikalla on lisäksi toimitettava katselmus rakennuksen ympäristöön soveltuvuuden selvittämiseksi, rakentamisen vaikutusten arvioimiseksi sekä naapurien kuulemiseksi. Tästä katselmuksesta on ilmoitettava naapurikiinteistöjen haltijoille ja rakennustarkastajalle.

Rakennusoikeus ja kerrosala

Tontin tai rakennuspaikan kerrosalalla tarkoitetaan sille rakennettavaksi sallittujen rakennusten yhteenlaskettua kerrosalaa. Rakennuksen kerrosalaan luetaan kerrosten alat ulkoseinien ulkopinnan mukaan laskettuina.

Jos ulkoseinän paksuus on enemmän kuin 250 mm, saa rakennuksen kerrosala ylittää muutoin tontille rakennettavaksi sallitun kerrosalan tästä aiheutuvan pinta-alan verran. Tämä antaa mahdollisuuden paksumpaan lämmöneristämiseen ja kunnolliseen ilmarakoon esim. tiiliverhouksen taakse ilman, että rakennusoikeutta ylitetään. Samalla edistetään kehitystä kestävämpään ja ympäristöystävällisempään rakentamiseen.

Valvonta

Paikkakunnan rakennusviranomaisten tehtävänä on varmistaa, että rakenta­minen tehdään rakennusluvan ja hyvän rakennustavan vaatimalla tasolla. Viran­omaisvalvonta alkaa, kun luvan saanut ra­kennustyö käynnistyy. Viranomainen tar­kastaa mm. rakennuksen paikan ja kor­koaseman. Valvonta jatkuu läpi koko ra­kennusajan ja päättyy loppukatselmuk­seen. Rakennusvalvonnan laajuuden ja laadun ratkaisee mm. se, kuinka ammat­titaitoisia rakentaja, suunnittelija ja vas­taava mestari ovat.

Omalta puoleltaan rakennustyön käytännön toteuttamis­ta kontrolloimaan voi rakentaja palkata valvojan, joka toimii rakentajan edusmie­henä työmaalla ja on niin sovittaessa esi­miesasemassa työmaan muihin työnteki­jöihin nähden. Myös valvomiseen pereh­dytään tarkemmin rakennuslupa-artikke­lissamme.

Työsopimukset

Moni rakentaja tekee omin voimin sen minkä osaa ja jaksaa, mutta jokainen ra­kentaja joutuu käyttämään jossakin vai­heessa myös vierasta työvoimaa. Tällöin rakentaja joutuu tekemään työsopimuk­sen ja toimimaan näin ollen myös työn­antajana. Yleensä edullisinta, mutta sa­malla paljon paperisotaa aiheuttavaa, on palkata työmaalle työntekijä suoraan ra­kentajan palvelukseen.

Työsopimuksen seurauksena rakentaja joutuu huolehti­maan mm. ennakonpidätyksistä, työnan­tajan sosiaaliturvamaksuista, työeläke­maksusta ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta. Sopimus voidaan tehdä jo­ko yksittäisen työntekijän kanssa tai työ­porukan yhteisenä sopimuksena.

Vastaava työjohtaja

Rakentajan tärkein työtekijä on työn­johtaja tai kansanomaisemmin vastaava mestari. Hän on rakennusvalvonnan hy­väksymä henkilö, joka jokaisella työmaal­la on oltava. Jotta hänet voidaan hyväksyä toimeen, on hänellä oltava vähintään ra­kennusmestarin koulutus ja riittävä ko­kemus työnjohtotehtävistä.
 
Työnjohta­jan tehtävänä on vastata, että työt teh­dään rakennusteknisesti oikein, pitää ra­kennustyön tarkastuskirjaa ja tilata tar­vittavat katselmukset. Hänen tehtävän­sä ja vastuunsa alkavat siitä hetkestä, kun hänet on tehtäväänsä hyväksytty. Vapau­tuksen tästä tehtävästä saa vain kirjalli­sella ilmoituksella tai siten, että tehtä­vään nimetään joku toinen hyväksyttävä henkilö.
 
Rakentajan on kuitenkin muis­tettava, että rakennustöitä ei saa jatkaa ilman vastaavaa työnjohtajaa. Harmillisen usein tämän tärkeän työntekijän palkki­osta yritetään tinkiä ja päädytään palk­kaamaan joku, joka ei todellisuudessa hoida tehtäviään tai hoitaa ne hyvin yli­malkaisesti. Näin voi käydä, kun ei ym­märretä vastaavan mestarin vastuuta ja todellista merkitystä. Etenkin omakotira­kentamisessa työnjohtajan merkitys ko­rostuu, kun rakentaja ei itse ole alan am­mattilainen.
 

Muut sopimukset

Suurin osa rakennushankkeissa tapahtu­neista epäselvyyksistä johtuu siitä, että sopijapuolet muistavat sovitut asiat so­pimuksen teon jälkeen eri tavoin. Täl­löin sopimusvaiheessa on ehkä unohtu­nut kaksi tärkeää asiaa; sopimuksen kes­keisen sisällön läpikäynti ja kirjallisen so­pimuksen teko. Kirjalliset sopimukset kannattaa teh­dä kaikissa niissä tilanteissa, joissa so­vitaan suorituksista ja korvauksista, on sitten kyseessä talokauppa, ikkuna- tai ovikauppa tai muu merkittävä hankinta. Kun rakennuttajana toimii luonnollinen henkilö, sopimukset kuuluvat myös ku­luttajansuojan piiriin.

Kuluttajansuojalais­sa säädetään mm. talopakettien, ikkunoi­den, kalusteiden jne. tuotepalvelutoimi­tuksien toimitusehtojen muodoista sekä pienurakkasopimuksista. Näiden tuottei­den ja palvelujen myyjät ovat velvollisia kaupanteon yhteydessä ostajan kysymät­tä antamaan kyseiset lainmukaiset toimi­tusehdot ostajalle tutustumista varten. Niihin kannattaa myös tutustua.

 

Rakennusviranomaisten tekemä valvonta 

 1. Tontilla tehdään rakennuksen sijainnista merkintä (paalutus) ennen varsinaista rakennustöiden aloitusta. Yleisimmin tämä tehdään, kun tontti on raivattu ja pintamaa kuorittu.

   

 2. Pohjakatselmuksessa peruskuopan kaivuun ja/tai louhintatöiden valmistuttua katsotaan, että pohjamaa on rakentamiseen kelvollista

   

 3. Sijaintikatselmus on toimenpide, jossa tarkistetaan, että paikka, korkeusasema ja päämitat ovat oikein. Tarkastus tehdään, kun perustukset on tehty ja muotti laudoitettu.

   

 4. Rakennekatselmus tehdään, kun kantavat rakenteet ovat valmiit ja vielä nähtävissä.

   

 5. Savuhormikatselmus suoritetaan hormien valmistuttua.

   

 6. Vesi- ja viemärikatselmus sekä ilmanvaihdon katselmus, kun asennustyöt on tehty ja ilmanvaihto säädetty.

   

 7. Sähkökatselmus

   

 8. Loppukatselmus suoritetaan, kun rakennus pihajärjestelmineen on valmis. Se on tehtävä rakennusluvan voimassaoloaikana. Usein muutto halutaan tehdä ennen loppukatselmusta. Tällöin voidaan tehdä muuttokatselmus. Katselmuksessa todetaan, että rakennus tai sen osa voidaan ottaa käyttöön ennen varsinaista lopputarkistusta. Huomaa, että ennen loppukatselmusta on toimitettava verottajalle tiedot urakoista ja työntekijöistä.

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

vertia banneri

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot