Öljylämmitys on tehokas

Reset
Viimeksi päivitetty: 03.05.2019 12:05

Öljylämmitys on varteenotettava vaihtoehto vesikiertoisen lämmityksen lämmönlähteek­si erityisesti silloin, jos alkuinvestointi halutaan pitää kohtuullisina ja myös tulevaisuudes­sa tapahtuvavasta lämmitysenergian vaihdosta toivotaan helppoa. Kaikkein yksinkertaisin­ta energialähteen vaihto on silloin, jos kattilaksi valitaan monitoimimalli, jossa kiertovettä voi tilanteen mukaan lämmittää öljyllä, puulla, sähköllä tai auringolla.

 

Öljylämmitys tarvitsee kattila­huoneen

Öljylämmitysjärjestelmään kuuluvat lämpökattilan li­säksi öljypoltin ja -säiliö, savuhormi sekä säätölait­teet. Nopean lämmityste­hon vuoksi varaajaa ei tar­vita lainkaan. Varaaja tulee kysymykseen, jos käytetään rinnakasjärjestelmää kuten ilmavesipumppua tai aurin­kokeräimiä.

Ratkaisu vaatii aina pa­loturvallisen teknisen ti­lan sekä tilan öljysäiliölle (enintään 3000 litraa). Säi­liö voidaan kuitenkin sijoit­taa myös talon ulkopuolel­le. Kaikki tämä tulee huo­mioida jo, kun taloa suun­nitellaan.

ljylmmitys1

Lämpöä nopeasti

Öljylämmitys soveltuu niin vesikiertoiseen lattialämmi­tykseen kuin patterilämmi­tykseen.

Öljylämmityksen etuihin voidaan laskea myös läm­pimän käyttöveden riittä­vyys, sillä erityisesti isois­sa perheissä lämmintä vet­tä kuluu yllättävän paljon. Kulutushuippujen jälkeen öljypoltin läm­mittää uutta käyttövettä jo muutamassa kymmenessä minuutissa, kun tämä säh­kövastukseen perustuvissa järjestelmis­sä kestää useita tunteja.

Nykyaikaisilla laitteistoilla toteutettu­na öljylämmitys on myös käyttökustan­nuksiltaan kilpailukykyinen, sillä uuden keskivertotalon lämmittämiseen tarvi­taan vain noin 2 000 litraa öljyä vuodes­sa. Matalaenergiataloissa pitkän aikavälin säästö on noin 18 %. Öljykattilan hyö­tysuhde on suuri. Jopa 95 % polttoöljyn sisältämästä energiasta saadaan sidottua lämmön tuottoon.

Lue lisää: >> Uutena asukkaana öljylämmitystaloon

 

Öljyn maailmanmarkkinoilla ja huolto­asemien tolpissa tapahtuvat hinnanmuu­tokset ylittävät helposti uutiskynnyk­sen. Öljylämmityksen hyvät ljylmmitys2ominaisuu­det ovat viime aikoina ehkä liikaakin jää­neet liikenteen näkökulman huomioivan uutisoinnin alle.

Pelkän öljylämmityksen varaan raken­netaan alle 1 % rakennuksista. Öljyläm­mitys sopii parhaiten vesikiertoisiin pat­teri- ja lattialämmityksiin.

Yleisimmät rakentajien valitsemat rin­nakkaisjärjestelmät ovat tulisija, sähkö ja aurinkokerääjä.

Lue lisää: >> Öljyn rinnalle uusiutuvaa kuten aurinkolämpöä

 

Öljylämmitys vaatii jonkin verran huoltoa

Uusissa kattiloissa huolto tulee eteen, kun on kulutettu 5 000 litraa öljyä. Keskimääräinen omako­titalon kulutus on noin 2 500– 3 000 litraa vuodessa, joten huoltoväliksi tulee noin kak­si vuotta. Lisäksi maanalaisen öljysäiliön tarkistus pitää teh­dä 10 vuoden kuluttua asen­nuksesta.

Polttimen viat ovat yleensä suuttimessa. Muut käyntihäi­riöt johtuvat yleensä väärästä polttoaineesta.

Kesälaatuisen polttoöljyn pakkaskestävyys on vain muu­tama miinusaste. Tätä kylmem­mässä poltin ei enää toimi. Muissa poltinhäiriöissä on syy­tä ottaa yhteyttä huoltomie­heen.

>> Lämmitysjärjestelmän huolto

 

Lisätietoa

Suomen Lämmitystieto Oy:

www.oljylammitys.fi