Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Keskuspölynimurilla pienhiukkasista eroon

rts_tutkii_logo_pieniTavallinen imuri on usein äänekäs ja tehokkaistakin suodattimista huolimatta kierrättää li­kaista ilmaa asuintiloissa. Keskuspölynimuri poistaa kaiken imemänsä ilman putkistoonsa, jolloin roskat ja karkea tomu jäävät säiliöön ja pienhiukkaset häipyvät poistoputken kaut­ta ulkoilmaan. Uudisrakentamisessa ja peruskorjauksessa keskuspölynimurin ja putkistojen asentaminen on helppoa, mutta suhteellisen vaivattomasti asennus onnistuu myös valmii­seen asuntoon.

web  Allaway-imago-09062011 66933

 

Keskusyksikkö huoltotilaan

Keskusyksikkö asennetaan yleisimmin kuivaan, lämpimään huonetilaan, mutta laitetyypistä riippuen asennus voidaan tehdä myös kosteaan tilaan.

Parhaimpia paikkoja ovat huolto- ja tekniset tilat, joissa keskusyksikön käyn­tiääni ei häiritse ja säiliön tai pussin tyh­jennys käy kätevästi. Asennettaessa yk­sikköä eri palo-osastoon, esim. autotal­liin, on käytettävä paloturvallisuusmää­räyksien mukaista palomansettia putki­vetoja tehtäessä.

Kodista toki löytyy muitakin paikkoja imurille. Laitteen voi asentaa kodinhoi­tohuoneeseen, komeroon, kaapistoon tai eteiseen. Tällöin kannattaa valita hil­jaisella käyntiäänellä varustettu keskus­yksikkö.

Keskusyksikkö asennetaan laitteen valmistajan ohjeiden mukaan noin 120 cm korkeuteen, jolloin säiliön tyhjennys­korkeus on hyvä. Laite vaatii pistorasian, joka on 10 ampeerin hitaan sulakkeen tai 16 ampeerin automaattisulakkeen taka­na. Jos laite asennetaan suljettuun tilaan, kaappiin tai komeroon, on tuuletuksesta huolehdittava asennusohjeen mukaisesti.

 

Käytä vain alkuperäisiä putkia

Keskuspölynimurin putkisto saattaa olla vain muutaman metrin pituinen, 50 met­rin mittainen tai mitä tahansa tämän vä­liltä. Useinkaan ei tarvita pitkää imuput­kistoa, sillä siivousyksikön siivousulottu­vuus on laaja. Putkisto ja pienjännitejoh­to asennetaan kulkemaan esim. seinien sisällä ja lattian alla, saneerauskohteissa käytetään hyväksi kaapistojen sokkelei­ta, koteloita ja yläpohjia. Kylmään tilaan asennettaessa putkisto eristetään vä­hintään 50 mm:n eristekerroksella kon­denssiveden muodostumisen ehkäisemi­seksi.

Putkistot myydään useimmiten eri ko­koisina putkipaketteina, jotka sisältävät tietyn määrän putkea, pienjännitejohtoa, imurasioita, kulmia jne. Pakettia voidaan täydentää tarvittavilla lisäosilla.

Keskusyksikköön asennetaan myös poistoputkisto, joka varustetaan lähellä ulospuhallusta äänenvaimentimella sekä päätetään ulkoseinään ulospuhallusläp­pään. Myös poistoputki vaatii eristyksen kylmissä tiloissa.

Putkistoina käytetään vain valmistajan ilmoittamia putkia, joiden avulla saadaan aikaan koneelle laskettu oikea imuteho. Käytettäessä muita putkia voi staatti­nen sähkö saada aikaan ongelmia ja vää­rät kulmat ja liitokset aiheuttaa tukkeu­tumisia, jolloin mitättömällä säästöllä ai­heutetaan helposti iso lasku.

Kaikki putkiasennukset ja liitokset tehdään valmistajan ohjeen mukaisesti. Kannattaakin siis tutustua ja valita kes­kuspölynimuri hyvissä ajoin, sillä ainakin putkiston asennus tapahtuu jo rakenta­misen alkumetreillä.

 

Keskiverto-omakotitaloon riittää muutama imurasia

Imurasiat asennetaan miellyttävään käyt­tökorkeuteen, esim. samalle tasolle valo­kytkimien kanssa. Myös väri voidaan vali­ta samaksi tai lähes samanlaiseksi sähkö­kytkimien kanssa, jolloin ulkoasusta saa­daan yhtenäinen.

Parhain imurasian paikka on kerrok­sen keskeinen tila. Tällöin jo 8–12 m:n siivousyksikkö kattaa keskiverto-oma­kotitalon huoneiston. Näin ollen imu­rasioita tulee vain yksi kerrosta koh­den. Eräissä malleissa myös keskusyk­sikön kyljessä on kiinteä imurasia, jolloin laitteen asennuskerros ei tarvitse välttä­mättä omaa rasiaansa lainkaan.

Uudisrakentamisessa imurasioiden määrä voi olla tuplasti suurempi, jolloin siivousletkun pituus voi olla lyhyempi­kin. Kuuden metrin letku mahtuu paljon pienempään tilaan ja sitä on helppo kä­sitellä. Mikä estää hankkimasta jokaiselle kerrokselle omaa siivoussarjaansa.

 web  Allaway-imago-09062011 66868

Siivousvälinesarjat

Siivousyksikkö kostuu letkusta, käsikah­vasta, imurointiputkesta ja suulakkeista. Lisäksi yksikkö voi sisältää kahvakäynnis­timen, jolloin imuri voidaan sammuttaa ja käynnistää sormen painalluksella imura­siaan koskematta.

Siivousvälinesarja sisältää yleensä lat­tia-, kaluste- ja rakosulakkeen. Lisävarus­teena voidaan hankkia esim. parketti-, tamppaus- ja mattosuulakkeet.

Siivouskomero kannattaa varustaa jär­jestyksen säilyttämiseksi kunnollisilla let­ku- ja välinetelineillä, jolloin niiden otta­minen ja takaisin laitto sujuu mahdolli­simman helposti.

 

Keskuspölynimurivalmistajia:

Allaway

Kuvat: Allaway

allawaylogo

 

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot