Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Jätevesiasetus ja sen velvoitteet

Erityisesti mökinomistajia pitkään puhuttaneet jätevesien käsittelyä ja kunnostustoimenpiteitä koskevat vaatimukset tulevat 31.10.2019 velvoittaviksi siirtymäkauden päättyessä. Viemäriverkoston ulkopuolisten jätevesien käsittelyä koskevat kunnostustoimenpiteet tulisi siis olla tehtynä kyseiseen päivämäärään mennessä. Selvää on, että moni kiinteistö ei tule vaatimuksia määräaikana täyttämään. Kesällä 2019 tehtyjen arvioiden mukaan kunnostustoimia edellyttäviä kohteita on vielä noin 100.000.

Ympäristönsuojelulain ja sen perusteella annetun asetuksen tavoitteena on vähentää haja-asutusalueiden talousjätevesistä erityisesti vesistöjä rehevöittäviä ainesosia kuten fosforia ja typpeä.

 

Keitä toimenpidevelvoite koskee?

Käytännössä velvoite jätevesijärjestelmän kunnostamiseksi koskee ranta-alueilla (alle 100m rannasta) ja pohjavesialueilla sijaitsevia ennen vuotta 2004 rakennettuja kiinteistöjä. (Ympäristönsuojelulaki 156 a §)

Näillä kiinteistöillä kunnostustoimet siis tulisi olla tehtynä lokakuun loppuun mennessä 2019.

Mikäli esimerkiksi oma kesämökkisi kuuluu yllä mainittuun ryhmään, mutta vaatimukset kunnostustoimista tuntuvat kohtuuttomilta, asiasta kannattaa olla yhteydessä kuntaan. Kunta voi myöntää hakemuksesta enintään 5 vuoden poikkeusluvan kunnostustoimenpiteiden tekemättä jättämiselle, jos kunnostustoimenpiteisiin velvoittaminen olisi kohtuutonta ottaen huomioon kiinteistön haltijan ikä, sairaus, pitkäaikainen työttömyys tai muu vastaava seikka. Vastaavasti jos kiinteistö tultaisiin lähiaikoina liittämään muutoin viemäriverkostoon, poikkeus voidaan myöntää.

Jos kiinteistö sijaitsee yli 100 metrin päässä vesistön rannasta eikä se ole pohjavesialueella, jätevesijärjestelmää ei tarvitse kunnostaa 31.10.2019 mennessä, vaan vasta rakennuslupaa vaativien suurempien korjaustöiden yhteydessä tai kun vesi- ja viemärijärjestelmää muutenkin kunnostetaan. 

 

Keitä toimenpidevelvoite ei koske lainkaan?

Jätevesijärjestelmää ei kuitenkaan tarvitse ryhtyä kunnostamaan, jos:

 • kiinteistön rakennuslupa on myönnetty vuonna 2004 tai sen jälkeen (koska tällaisen rakennuksen jätevesijärjestelmä tulisi olla muutoinkin nykyvaatimusten mukainen)
 • kiinteistö on viemäriverkostossa
 • kiinteistöllä on jo säännökset täyttävä jätevesijärjestelmä
 • omistaja on syntynyt 9.3.1943 tai aiemmin
 • kiinteistöllä on vain kantovesi ja kuivakäymälä.

 

Mitä toimia käytännössä edellytetään?

Jokaisen kiinteistön kohdalla tarvittavat toimenpiteet ja jätevesijärjestelmän laajuus tulee määrittää kohteen ominaispiirteiden mukaan.

 1. Ensimmäisenä asiana voisi selvittää, onko kiinteistöä mahdollista liittää viemäriverkostoon kohtuullisin kustannuksin.
 2. Mikäli viemäriverkostoon liittäminen ei tule kyseeseen, täytyy asiassa ottaa yhteyttä jätevesisuunnittelijaan, joka tekee suunnitelman kiinteistölle sopivasta ja riittävästä jätevesijärjestelmästä. Hyvällä suunnittelulla jätevesijärjestelmästä saa oikein mitoitetun, mahdollisimman helppokäyttöisen ja järkevän hintaisen.
 3. Suunnitelman laatijoita voi kysellä esim. vesihuoltoalan yrityksistä ja lisätietoja sekä opastusta voi kysyä mm. kunnan ympäristösuojeluviranomaisilta. Suunnitelman valmistumisen jälkeen toimenpiteille tulee hakea kunnalta lupa.
 4. Luvan myöntämisen jälkeen suunnitelmista kannattaa pyytää useampia tarjouksia. Mahdollisuutta kilpailuttaa ja hankkia järjestelmät yhdessä vaikkapa mökkinaapurin kanssa kannattaa pohtia kustannusten pienentämiseksi.
 5. Kun jätevesijärjestelmä urakoitsijan toimesta tehdään, tulee kiinteistön omistajan varmistaa, että hän saa käyttöönsä myös:
  • järjestelmän käyttö- ja huolto-ohjeet; sekä
  • selvityksen jätevesien käsittelyratkaisusta, arvion ympäristöön aiheutuvasta kuormituksesta ja puhdistusvaatimusten täyttymisestä sekä muut järjestelmää koskevat olennaiset tiedot.

 

Miten velvoitteiden täyttämistä valvotaan ja mitä siitä voi seurata, jos velvoitteita ei täytä?

Valvonta asiassa kuuluu kunnille. Mikäli järjestelmiä ei laiteta lain edellyttämään kuntoon, kunta saattaa jossain vaiheessa antaa kehotuksen toimenpiteeseen ryhtymisestä. Ääritapauksessa kehotusta saatettaisiin tehostaa uhkasakolla.

Mikäli asiaa alkaa vasta nyt edistämään ja lupaa kunnalta toimenpiteelle haettaisiin vasta määräpäivän jälkeen, selvää lienee, ettei tästä seuraa sanktioita. Kunta ottaa pikemminkin jokaisen hakemuksen myös määräajan päätyttyä tyytyväisenä vastaan.

 

Kirjoituksen on laatinut Asianajotoimisto Veneskoski Oy:n lakimies.

Veneskoski Logo

www.veneskoski.com

 

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan Tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot