Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Mökkirakentaja suosii sisäpinnoissa puuta

rts_tutkii_logo_pieniSuurin osa vapaa-ajan asunnoista on hirsirakenteisia, joissa hirsi yleensä muodostaa myös mökin sisäpuolisten seinien pinnan. Tyypillisesti myös sisäkatot ja lattiat verhotaan puulla. Sisäseinissä käytetään joko puupaneelia tai vaihtelua tuovaa levytystä, joka edelleen maa­lataan tai tapetoidaan. Näin ollen puuta käytetään kesämökin sisäpintojen verhousmateriaalina erittäin paljon. Puun käyttö on luonnollista ja perusteltua jos ajatellaan sen luomaa vaikutelmaa ja ominaisuuksia. Puu on luonnonläheinen, lämmin ja rauhallisen tunnelman tuova materiaali.

Kuva: Nordic PolarHouse

 

Seiniin paneelia tai levyä

Seinissä ja katoissa käytetty pintamateriaali vaikuttaa voimakkaasti loma-asun­non sisäpuoliseen ilmeeseen. Pintamate­riaaleja valittaessa kannattaa muistaa myös se, että pintojen tulee kestää niihin kohdistuvat rasitukset. Loma-asunnolla ei pintoihin yleensä kohdistu mitään eri­tyisiä rasituksia, joten pintamateriaalit voidaan valita suhteellisen vapaasti, oma­kotitalon tapaan.

Hirsirakenteisissa loma-asunnoissa si­säseinien pinta tyypillisesti verhotaan hirsipaneelilla, jolloin seinän ulkonäkö saadaan yhtenäiseksi. Huonetilojen seinien lisäksi paneeli sopii hyvin mm. löyly­huoneen, pukuhuoneen ja mahdollisen takkahuoneen materiaaliksi. Lautapanee­li on kokonaisratkaisu, joka muodostaa samalla sekä verhouksen että valmiin pinnan. Puupinta voidaan jättää koko­naan käsittelemättä, mutta likaantumisen ja haitallisen tummumisen välttämiseksi puupinnat kannattaa suojata kuultokäsit­telyllä. Erilaiset puuvahat ja -öljyt sopivat erinomaisesti sisäpuolisten puupintojen käsittelyyn.

Seinät voidaan myös verhota kipsi- tai puupohjaisilla levyillä. Levyjä käyttämällä loma-asunnon tiloihin saadaan sopivasti vaihtelua. Tyypillisesti levyä käytetään etenkin makuuhuoneissa, WC- ja pesutiloissa sekä varastoissa. Yleisin käytettävä levy on kipsilevy. Sen helppo työstettä­vyys ja valmiin rakenteen saumattomuus ovat niitä ominaisuuksia, joiden perus­teella kipsilevy usein valitaan. Tasoitettu kipsilevy on hyvä alusta niin maalille kuin tapetillekin.

 

Katot lähes poikkeuksetta paneelia

Sisäkatot verhotaan loma-asunnoissa lä­hes poikkeuksetta puupaneelilla. Jonkin verran käytetään myös puukattoja, joissa on köytetty lomalaudoitustapaa. Loma­laudoitus on näyttävä ratkaisu esimer­kiksi silloin, kun rakentajalla on käytös­sään massiivista puutavaraa, josta saa­daan leveää, tuppeen sahattua lautaa. Lo­malaudoitusta on enimmäkseen käytetty kelohongasta tehdyissä loma-asunnoissa mutta se soveltuu yhtä hyvin myös mui­hin ratkaisuihin.

Levyn käyttö on järkevää silloin, kun halutaan nopeasti valmista pintaa, katos­sa on kaaria tai on muuten monimuotoi­nen tai kun hämärään tilaan halutaan va­loisampi ilme. Valkoiseksi ja hyvin vaaleaksi maalattu pinta heijastaa tilaan tule­vaa valoa muihin pintoihin ja avartaa ko­konaisvaikutelmaa. Levyä käytetään pal­jon myös mökkien korjausten yhteydes­sä. Kun seiniin ja kattoihin lisätään läm­möneristettä, pinnat on helppo ja nopea verhota kipsi- tai puulevyä käyttäen.

 

Pintakäsittelynä kuullotus tai peittomaalaus

Tavallisesti asunnon sisäpuoliset puupin­nat käsitellään aina, vaikka puun pintakä­sittely ei teknisessä mielessä tai puun säilyvyyden kannalta olekaan välttämä­töntä. Puu kuitenkin huokoisena materiaalina likaantuu helposti kosketukselle alttiissa paikoissa ja tummuu auringon UV-säteilyn johdosta ja siksi pintakäsitte­ly kuitenkin tehdään.

Puupinnat käsitellään joko kuultavalla tai peittävällä puunsuoja-aineella. Kuulta­va puunsuoja-aine jättää puun värin ja pintarakenteen esille, mutta antaa pin­nalle suojan UV-säteilyä vastaan ja mah­dollistaa pinnan puhdistuksen. Kuultavia puunsuoja-aineita ovat erilaiset lakat, va­hat ja öljyt, joita saa halutessa myös vä­rillisinä. Peittävä puunsuoja nimensä mu­kaisesti peittää puun värin ja häivyttää myös osaksi puun pintakuvion. Sisätiloi­hin sopivia peittäviä puunsuojamaaleja ovat alkydi- ja akrylaattilateksimaalit, joita voidaan sävyttää muihin tiloihin ja ka­lusteisiin sopiviksi. Kosteissa tiloissa on syytä käyttää sinne erityisesti suunnitel­tuja maaleja.

 

Lattiat perinteisesti puuta

Kattojen tapaan myös lattiat tehdään lo­ma-asunnoissa lähes poikkeuksetta puusta. Puulattian pintakäsittelynä on useimmiten lakkaus lattia- tai parkettila­kalla. Vaihtoehtoisia lattian käsittelytapo­ja ovat mm. vahaus tai öljykäsittely. Pe­rinteinen tapa on maalata lattia hyvin ku­lutusta kestävällä peittävällä maalilla.

Loma-asunnoista on yhä enemmän tulossa ympärivuotiseen käyttöön suunniteltuja, jolloin rakennukselle ja sen va­rustelutasolle asetetaan suurempia vaa­timuksia. Vanhoja mökkejä korjataan ny­kyisiä vaatimuksia vastaaviksi esimerkik­si lisäämällä mökin eristystasoa. Lisättäessä lämmöneristettä alapohjaan jou­dutaan vanha lattia yleensä purkamaan. Vanhan lattian alle lisätään uusi eriste­kerros ja päälle rakennetaan uusi lattia. Yhtenä vaihtoehtona lattian lisäeristyk­selle on suoraan lattian päälle asennetta­va lisäeristys ja levytys. Levy voidaan edelleen pinnoittaa halutulla tavalla. Le­vylattian päälle voidaan pinnaksi kiinnit­tää esimerkiksi laminaatti, parketti, vinyyli, muovi­matto tms.

 

 

Lue lisää

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>

 

 

tiileri

cembritlogo

leca4

wienerberger

 

Yhteystiedot

Rakennustutkimus RTS Oy
Rakentajan tietopalvelu RTI Oy

Nuijamiestentie 3 A
00400 Helsinki

Puh. (09) 5407 310  
Yhteystiedot