Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Pahimmat sudenkuopat asumisessa

On selvää että asuntotyyppi vaikuttaa siihen millaisia asioita asukas kokee suurina ongelmina. Yleensäkin kerrostaloasukkaiden tyytymättömyyden aiheet kohdistuivat luonnollisesti asunnon sisätiloihin ja varusteluun, kun taas pientaloasukkaat tarkastelevat koko kiinteistöä. Haitan ja vian vakavuusasteen kannalta tarkasteltuna omakotitaloissa on vähiten vikoja. Monet omakotikiinteistöjen viat ovat korjattavissa, osa helpostikin. Toisaalta omakotiasukkaita haittaa vaikeastikin korjattavia ympäristöön liittyviä asioita kuten etäisyys palveluista ja joukkoliikenteen puuttuminen.

Rivi- ja kerrostaloasukkaiden suurimpia puutteita ovat kodinhoitotilojen ja riittävien säilytystilojen puute. Kuva: Puustelli

 

Monia asioita ei enää rakentamisen jälkeen voi muuttaa tai niistä voi tulla kohtuuttoman kalliita. Moni vian aiheuttaja olisi voitu välttää jo piirustuspöydällä, hyvällä suunnittelulla. Toisaalta esim. kerrostaloasuntojen ahtaus ja säilytystilojen puute on myös iso kustannuskysymys asuntoa hankittaessa erityisesti pääkaupunkiseudulla, kun asuntojen neliöhinnat ovat monilta jo karanneet ja joudutaan tyytymään liian pieniin ja /tai varustetasoiltaan puutteellisiin asuntoihin.

 

Säilytystilat ja varastot ovat tavallisin tyytymättömyyden aihe

Remontointia tai uuden rakentamista suunniteltaessa on syytä miettiä niitä tavallisimpia ongelmia ja tyytymättömyyden aiheuttajia, joita asukkaat itse ovat kokeneet asumisessaan. Kun kotitalouksilta kysyttiin mitä he asunnossaan muuttaisivat, mikä on suurin tyytymättömyyden aihe, on asuntotyypistä riippumatta yleisin vika säilytys- ja varastotilojen puute sekä asumisen ahtaus.

Reilu kolmannes suomalaisista kokee asumisessaan säilytystilojen vähyyden ongelmallisena. Erityisesti rivi- ja kerrostaloasukkailla kodinhoitotilojen puute tai pienuus on häiritsevä vika asumisessa. Ahtauden lisäksi huonosti toteutettu sisäänkäynti, puutteellinen ilmanvaihto, heikko ääneneristys ja pistorasioiden vähyys korostuvat tutkimuksessa. Omakotiasukkailla julkisen liikenteen huonot yhteydet aiheuttavat tyytymättömyyttä noin joka kolmannessa kotitaloudessa. Toisaalta omakotiasukkaat saavat nauttia monista sellaisista asioista, joista rivi- ja kerrostaloasukkaat voivat vain haaveilla. Tällaisia ovat esim. jokaiseen uuteen omakotitaloon tuleva takka ja edelläkin jo mainittu kodinhoitotila.

 

 

Asukkaan tulee hoitaa huoneistoa 

Asumistyypistä riippumatta, asukkaalla on oikeus ja velvollisuus hoitaa huoneistoa. Osakkeenomistajan velvollisuus on asua ja kunnossapitää huoneistoa niin, ettei se aiheuta haittaa eikä vahinkoa asuntoyhtiölle eikä talon rakenteisiin. Riitatilanteissa huolellisuutta arvioidaan objektiivisesti eli ulkopuolisen asiantuntijan/ tuomioistuimen toimesta.

Huolellinen osakas tarkastaa määräajoin asuntonsa riskipaikat, esim. läpiviennit, märkätilat, tiivistykset ja myös pintarakenteet niin, ettei vaurioita pääse rakenteisiin. Riskit on raportoitava asuntoyhtiölle. Tarkastuksen apuna voi vuosittain käyttää huoltokirjaa, johon tarkastuksen yhteydessä merkitsee tekemänsä huolto-/ korjaustoimenpiteet. Samalla kirja toimii ohjeena seuraavallekin asukkaalle ja on myös todiste siitä, kuinka asuntoa on huollettu ja hoidettu.

Lue lisää huoltokirjasta: Pientalon Päiväkirja rakentamisen seurantaan ja kiinteistön ylläpitoon

 

 

Viihtyvyys ja viat pientaloissa

Asuntojen yleisimmät viat koskivat niiden ahtautta/pienuutta asukkaiden tarpeeseen. Ahtaus tuli tutkimuksessa esille myös sisääntuloaulassa, vaatesäilytystiloissa ja kylpyhuoneissa.

 

viat ja puutteet kerrostalot

Kerrostaloissa asukkaat toivat suurimpina vikoina asunnon ahtauden ja säilytystilojen sekä kodinhoitotilojen vähyyden.

Samoin huono ilmanvaihto ja äänieristys tuotiin esille joka neljännessä asunnossa.

viat ja puutteet rivitalot

Rivitaloissa säilytystilojen vähäisyys ja kodinhoitotilojen pienuus ärsytti asukkaita eniten.

Peräti puolet asukkaista ilmoitti säilytystilojen olevan riittämättömät.

viat ja puutteet omakotitalot

Omakotitalojen vikoja ja puutteita oli asiakohtaisesti vähemmän, mutta asukkaat ottivat kantaa koko kiinteistön osalta.

 

VALINTAOPPAAT

Tutustu oppaisiimme:

Valintaoppaita voit tilata täältä >>>