Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Aito Honka-koti on terveellinen asua ja turvallinen omistaa

Käyttäjän arvio:  / 0
HuonoinParas 

Honkarakenne Oyj:yritysesittaa

Hirsirakentamisessa on mahdollisuuksia enemmän kuin koskaan. Perinteiset massiivipuun edut ovat edelleen olemassa ja sen hyvän asumisen edut voidaan hyödyntää myös kaupunkiympäristössä. Honka-ratkaisujen avulla hirsirakenteisiin pystytään yhdistelemään erilaisia materiaaleja, kuten kiveä ja lasia, ennenäkemättömällä tavalla.

 

Tämän päivän kuluttaja vaatii asumiseen kestäviä, turvallisia ja ekologisia ratkaisuja. Sisustamisen vapaus ja yksilöllisyys halutaan silti säilyttää.

Moderni, toimiva ja omannäköinen hirsitalo vastaa vaativampiinkin tarpeisiin. Korkealuokkainen arkkitehtuuri ja tinkimätön design ovat mukana kaikessa Hongan toiminnassa suunnitelusta viimeiseen loppusilaukseen asti. Kaiken tavoitteena on luoda esteettinen, käytön ja katseet kestävä kokonaisuus, jossa on hyvä elää ja asua vuosikymmenet.

Suurin osa Honka-kodeista suunnitellaan alusta pitäen asukkaan tarpeiden mukaisesti. Yksilöllisen suunnittelun ohella Honka tarjoaa sarjan valmiiksi suunniteltuja talopaketteja, joiden toteuttaminen on nopeaa ja vaivatonta. Mallivalikoimasta voi myös kerätä ideoita ja vinkkejä, ja muokata niistä omiin tarpeisiin sipvan ratkaisun asiantuntevan ammattilaisen avulla.

honkakoti

Terveellisyys ja ekologisuus asumisen trendeinä

Massiivipuu on luonnon ma­teriaali, joka luontaisesti si­too ja luovuttaa kosteutta. Tästä syystä massiivipuisissa rakennuksissa on tasainen il­mankosteus, jolla on yleises­ti tunnustettuja terveysvaiku­tuksia. Erityisesti allergikot ja astmaatikot kokevat massii­vipuutalossa asumisen par­haaksi mahdolliseksi vaihto­ehdoksi.

Terveellisyyden rinnalla kuluttajat tekevät valintojaan entistä enemmän kestävän kehityksen ja eettisten arvo­jen perusteella. Rakennusten elinkaaresta halutaan mah­dollisimman pitkä ja sen to­teuttamisessa halutaan käyt­tää runsaasti uusiutuvia ra­kennusmateriaaleja.

Puu on erittäin ekologi­nen raaka-aine. Metsän kas­vaessa puusto sitoo itseensä ilmakehän hiilidioksidia. Kun puut kaadetaan rakennusai­neeksi ja tilalle istutetaan uu­sia, niihin sitoutuu jälleen li­sää ilmastomuutosta edistäviä haittakaasuja.

Esimerkiksi 150-neliöiseen massiivipuutaloon sitoutu­neen hiilidioksidin määrä, 90 tonnia, vastaa päästöjä, jot­ka syntyvät ajettaessa tavan­omaisella autolla n. 560 000 kilometriä. Puun käytön ekologisuutta lisää se, että hirsitalojen val­mistus aiheuttavat muihin ra­kennusmateriaalien tuotta­miseen verrattuna huomat­tavasti vähemmän ympäris­töhaittoja. Massiivipuun teol­lisen valmistamisen energian­kulutus on vain noin 50 % se­mentin ja noin 20 % tiilen val­mistuksen vaatimasta ener­giamäärästä.

Honkarakenteen tehtaal­la tarvittava lämmitysenergia tuotetaan paikallisesti omas­sa lämpökeskuksessa talojen valmistuksessa syntynees­tä sahaus- ja höyläysjätteestä. Vastuullisille kuluttajille mas­siivipuun valinta oman kodin rakennusmateriaaliksi on it­sessään selkeä kannanotto tulevien sukupolvien puoles­ta.

 honkakoti2

Pieni hiilijalanjälki koko elinkaarella 

Honkarakenteen teknistä tuotekehitystä ovat ohjan­neet hirsitalojen energiate­hokkuuteen, tiiviyteen ja kos­teusturvallisuuteen tähtäävät tutkimukset, joita on tehty mm. VTT:n sekä alan järjestö­jen kanssa.

Tulokset realisoituvat Honka LowE™ -omakotita­lossa, jonka muovittomalla seinärakenneratkaisulla saa­vutetaan matalaenergiatasoi­nen ja samalla terveellinen hirsitalo. CE-merkintään oi­keutettu rakenne on mark­kinoiden ainoa perinteiseen hirsitaloon kehitetty hengit­tävä ja tutkitusti turvallinen matalaenergiaratkaisu. CE-merkki on tae siitä, että tuot­teen ominaisuudet ja toimi­vuus ovat eurooppalaisen teknisen hyväksynnän, ETA:n mukaisia.

Honka LowE™ -omakoti­talossa ostettavan lämmitys­energian säästöä syntyy käy­tännössä jopa 70 % nykymää­räyksiin verrattuna lasketta­essa mukaan hirren kyky si­toa itseensä auringon ilmais­energiaa ja käytettäessä ener­giatehokasta lämmitysjärjes­telmää, esimerkiksi lämpö­pumppua. Kaikissa Honka LowE™ -omakotitaloissa energian­säästöä syntyy myös ilmatii­viistä seinärakenteesta, jonka tärkeimmän osan muodostaa hirsirunko yhdistettynä ra­kenteen tiiveyden varmista­miin nurkkalukkoihin.

 honkatalot4

Massiivipuutalot tu­levat kaupunkeihin

Vielä jokin aika sitten hirsita­lot miellettiin laajasti pelkäs­tään vapaa-ajan tai taajami­en ulkopuolelle rakennettavi­en omakotitalojen rakennus­materiaaliksi. Massiivipuutalo sopii kuitenkin erinomaises­ti kaupunkeihin ja pienillekin tonteille, sillä se voi olla kau­punkikuvallisesti hyvin elee­tön ja vailla perinteisen hir­sitalon piirteitä. Suuriakin yk­sityisiä ja julkisia rakennuksia on rakennettu aivan urbaani­en alueiden ytimiin. Honka-hirsi itsessäänkin on moderni puutuote, jolla saadaan aikaan nöyttäviä yksityiskohtia ja upeita kokonaisuuksia.

Joillain kaupunkialueilla ra­kentamismääräykset saattavat velvoittaa, että omakotitalo­jen julkisivun on oltava kivi­pinnoitteinen. Honkarakenne on kehittänyt taloilleen kivi­pintaisen vaihtoehdon, Hon­ka Fusion™ -ratkaisun, jo­ka tyylinsä ansiosta soveltuu luontevasti myös kaupunki­en kivitaloalueille. Hon­ka Fusion™ on ainutlaatuinen massiivipuukoti, jossa Honkarakenteen kehittämän painumattoman hirren ansiosta voidaan yhdistellä vapaasti erilaisia materiaaleja, kuten massiivihirttä, puupaneliia, terästä, kiveä ja suuria lasipintoja. Esimerkiksi osa julkisivun seinistä voi olla kiveä ja osa taas massiivipuuta.

Honka Fusion™ -kodissa massiivipuu voidaan jättää näkyville esimerkiksi oleskelutiloihin ja makuuhuoneisiin, joissa sen sisäilmaa parantava vaikutus heijastuu asukkaiden terveyteen. Ilman häyrynsulkumuovia toteutettava rakenne hengittää, minkä ansiosta huoneilman kosteus säilyy terveyden kannalta ihanteellisella tasolla. Sen sijaan kosteissa tiloissa luontevin vaihtoehto on valita sisäpuolelle kivi- tai laattapintainen seinä, jolloin massiivipuu on puolestaan ulkopuolella.

Tekniikaa on jo useamman vuoden ajan sovellettu yksilöllisiin premiun-tason matalaenergiataloihin mm. Ranskassa ja Sveitsissä, missä arkkitehdit ovat ottaneet desginille ja muotoilulle uusia ulottuvuuksia tarjavan ratkaisun innostuneesti vastaan.

Honkarakenne lanseerasi Hon­ka Fusion™ konseptissan käytettävän painumattoman lamellihirren alun perin Honka Rock -messutalossa Hämeenlinnassa vuonna 2008. Myös Suomessa arkkitehdot ovat kiinnostuneet innovatiivisesta Hon­ka Fusion™ -rakenteesta. Ammattisuunnittelijoiden mukaan Hon­ka Fusion™ sopii sekä rakenteellisia haasteita sisältävien, että arkkitehtuuriltaan niukkalinjaisten kohteiden toteutukseen.

 honkatalot3

 

Asiantunteva kumppani oman unelman toteuttajaksi

Honkarakenne Oyj on maa­ilman suurimpia hirsitalo­jen valmistajia ja talot tunne­taan Honka®-tuotemerkistä. Modernia arkkitehtuuria edustavat omakotitalot tuovat viennissä suurimman osan Honkarakenteen liikevaihdosta. Suomessa Honka on tunnettu erityisesti mökkien ja saunojen toimittaja, mutta käytännössä kaksi kolmaosaa Honkarakenteen toimittamista taloista on omakotitaloja.

Honkarakenne Oyj on toimittanut yli 80 000 toteutunutta unelmaa yli 50 maahan - niin koteja, loma-asuntoja kuin maailmanluokan urheilukeskuksia, hotelleja, ravintoloita ja kokonaisia lomakyliäkin.

 

Lisätietoja

Honkarakenne Oyj

Puh. 020 5757 00

www.honka.fi

www.honkafusion.com

 

honkauuslogosivulle

 

Yhteystiedot

Honkarakenne Oyj
Pääkonttori
PL 31
04401 Järvenpää
P. 020 5757 00


www.honka.fi

 

honka-banneri