Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

 • RTSTUTKII22.png
 • simonselementlogo.jpg
 • honka-logo.jpg
 • jukkatalologo.jpg
 • honkatalotlogo.jpg
 • mammuttikoti_logo.jpg
 • polarhouselogo.jpg
 • kodikaslogo_uusi.jpg
 • Rantasalmi_logo.jpg
 • kuusamologo.jpg
 • kastelli_logo.jpg
 • kannustalo_logo.jpg
 • omatalologo.jpg
 • finnlamellilogo.jpg
 • Kontio_lisäkuva2.jpg
 • logo_taloteko.png
 • himoshuippu-6.jpg
 • lammilogo.jpg
 • muurametalotlogo.jpg
 • herrala_logo.jpg
 • timber-hirsi_logo_netti.jpg
 • vaaran_aihkitalot_logo.jpg
 • planialogo.jpg
 • samitalo_logo.jpg
 • bassologo.jpg
 • fiskarhedenvillan_logo.png
 • lapplilogo.jpg
 • ollikaisenlogo.jpg
 • kimara_kotimaisia_koteja.jpg
 • kontio_banneri.gif

Tutustu tarkkaan talopakettien sisältöön ja asennusvalmiuteen

rts_tutkii_logo_pieni

Rakentaja päätyy nykyään yhä useammin talopakettiin. Tähän vaikuttavat lähinnä oman työn osuuden väheneminen, kustannusten hahmottaminen, rakentamisen nopeus sekä talo­pakettien valmisratkaisujen riittävä yksilöllinen tarjonta. Toisaalta pakettikaupassakin riit­tää omatoimiselle rakentajalle tekemistä riippuen siitä, minkä valmiusasteen hän haluaa tehtaalta saada. Talopaketti voikin olla kasa puutavaraa tontilla, miltei muuttovalmis ratkai­su tai mitä tahansa tältä väliltä. Tärkeimpiä perusteita talotyypin valinnalle ovat toimitus­sisällön sopivuus suhteessa hintaan sekä hyvä malli ja suunnittelu.

etujuttu1

Talopaketilla pääsee pitkälle

Talopaketti on yleisnimitys tuote-ja pal­velukokonaisuudelle, joka sisältää taval­lisesti pakettiin kuuluvat talon pohja-, julkisivu-ja rakennesuunnitelmat sekä runkomateriaalit, ikkunat ja ovet. Usein myös rungon pystytys ja väliseinämateriaalit kuuluvat pakettiin, ja yhä kasvavas­sa määrin mukaan ovat tulleet muut ma­teriaalit ja tarvikkeet kuten esim. keit­tiökalusteet. Talopaketin käytöstä on ra­kentajalle monia etuja, joista vähäpätöi­simpänä ei voida pitää talopaketin tuo­maa turvaa talon perusratkaisuiden suh­teen; rakenteet ovat käytännössä testat­tuja, rakenneosat valmistettu teollisesti ja pystytys tapahtuu ammattilaisten toi­mesta. Talotehdas myös vastaa toimitta­mastaan kokonaisuudesta. Talotehtailla on paljon kokemusta pientalojen suun­nittelusta ja niiden soveltamisesta, ja tä­tä tietoa rakentajan kannattaa hyödyn­tää. Rakentamisen nopeus ja helppous ovat myös talopakettien työmaalle tuo­mia etuja. Sovitusta ratkaisusta riippuen asiakas saa merkittävän osan suunnitel­mista ja materiaaleista yhdellä sopimuk­sella. Sopimuksen mukaan tehdas myös pystyttää talon nopeasti haluttuun vai­heeseen, yleisimmin aluskateasennuk­seen. Rakentajan on helppo itsekin jat­kaa toimituksen mukana tulevien työoh­jeiden ja rakennekuvien avulla. Laajimmil­laan toimittaja rakentaa talon muuttoval­miiksi asti.

 

Valtaosa valitsee talopaketinetujuttu2

V. 2010 uusien omakotitalojen aloitus­määrä kasvoi edellisvuoden 8 900:sta noin 12 500:aan, prosenteissa kasvua tu­li noin 40 %. Talopaketteja toimitettiin noin 8 600 kpl, kasvua tuli edellisvuoteen verrattuna 41 %. Kaikkiaan v. 2011 aloi­tettiin noin 33 500 asuntoa, joista oma­koti-ja rivitaloasuntoja oli noin 16 300 kpl. Talopakettien vuosimääräinen myyn­ti kasvoi kuluttajahinnoin laskettuna noin 50 % 860 miljoonaan euroon. Koko oma­kotirakentamisen arvo oli v. 2010 noin 3,6 miljoonaa euroa, josta talopakettien osuus on siis noin 24 %. V. 2011 alussa talomyynnin tilauskannat olivat hieman edellisvuotta suuremmat.

 

Muuttovalmiiden osuus edelleen kasvussa

V. 2010 avaimet käteen -rakentaneiden osuus kasvoi 21 %:sta 23 %:iin, talopa­keteissa muuttovalmiiden osuus kasvoi 25 %:sta 27 %:iin. Avaimet käteen -poten­tiaalisia (harkinnut avaimet käteen -ra­kentamista) oli 46 % rakentajista. Har­kinneiden osuus kasvoi edellisvuodesta 5 %-yksikköä. Viimeisten 10 vuoden aika­na avaimet käteen -rakentajien osuus ra­kentajista on yli kaksinkertaistunut. Kun mukaan lasketaan tuottajamuotoises­ti rakennetut omakotitalot ja rivitalo­asunnot, v. 2010 jo noin puolet pientalo­rakentamisesta (eli omakoti-ja rivitalo­asunnoista) toteutettiin avaimet käteen. Muuttovalmiiden talojen kysyntä kasvaa myös jatkossa, samalla kun myös näiden valikoima laajenee. Erityisesti on huo­mattava vielä, että muuttovalmiiden uu­sien talojen ostamista harkitsevia on em. ryhmien lisäksi paljon vanhan pientalon ostajissa. Pientalokiinteistökauppoja teh­dään vuosittain noin 15 000 kpl.

 

Talopaketin valinta

etujuttu3

Markkinoilla on rakentajalle tarjolla jopa kymmeniä talomerkkejä, joihin kaikkiin on jo käytännön syistä mahdotonta pe­rehtyä tarkemmin. Keskivertorakentaja tutustuukin yleensä tarkemmin vain yh­destä kuuteen eri vaihtoehtoon, ja lopul­linen valinta tehdään tavallisesti korkein­taan kahden tai kolmen tarjokkaan jou­kosta. Talomerkkien ennakkomaine on tärkeä esivalintoja ohjaava tekijä, mutta loppusuoralle pääsevät tuotteet valitaan kuitenkin vasta tarkemman tutustumisen jälkeen. Valintaan vaikuttavat esimerkiksi edustajan sijainti tai tavoitettavuus, poh­ja-ja julkisivuratkaisun sopivuus, osaava suunnittelupalvelu sekä tuttavien mieli­piteet ja suositukset. Lisäksi talomerkin luotettava maine, laatumielikuva ja myy­jän toiminta sekä hinta-sisältösuhde oh­jaavat valintoja jo varhaisessa vaiheessa. Talopaketeissa on laatu-, palveluta­so-, muotoilu-ja imagoeroja siinä kuin muissakin kestokulutushyödykkeissä. Ta­lopakettien vertailuun tuo oman lisän­sä toimitussisältö, koska paketti käsittää yleensä vain osan rakentamisessa tarvit­tavista materiaaleista ja työsuorituksista. Toimitussisältöjen erot syntyvät osittain jo erilaisista rakennejärjestelmistä, osit­tain siksi, että eri talomerkit pystyvät palvelemaan toimitussisältöeroilla eri­laisia asiakkaita. Joku arvostaa mahdol­lisimman pitkälle esivalmistettuja raken­nusosia, toinen taas haluaa suurta oman työn osuutta. Talopakettien laajoja toi­mitussisältöjä voi hyödyntää omaa han­kintatointa helpottamassa, mutta joku voi laskea saavansa etua tekemällä tarvi­kehankinnat itse. Pelkästään sisältöero­jen arviointi ei ole vaikea asia, esim. Pien­taloteollisuus ry. on laatinut tätä varten erityisen lomakkeen.

 

Talopaketin hinta

Talopaketti maksaa Suomessa keski­määrin 100 000 euroa, mikä tarkoittaa runsasta kolmannesta koko talon kus­tannus arviosta. Toimitussisällöstä ja ta­lon muusta toteutuksesta riippuen hin­nan ja valmiusasteen vaihtelu on kui­tenkin suurta. Suppeimmat paketit kat­tavat alle 20 %, laajimmat valmisratkai­sut jo yli 80 % rakennuskustannuksista. Avaimet käteen -talonkaan ostaja ei pää­se pelkästään talotehtaan laskua maksa­malla. Talotoimittaja huolehtii itse raken­tamisesta, mutta esimerkiksi erilaiset vi­ranomais-ja valvontamaksut, tiet, maan­siirrot, vesi-ja viemäriliittymät, sähköliit­tymät ja pihat jäävät yleensä vielä raken­tajan hoidettaviksi.

etujuttu4

 

Talopakettien rakenneratkaisutetujuttu6

Valmisosataloa kutsutaan tutummin talo­paketiksi, jossa vain osa rakennuskompo­nenteista tai asennuksesta on valmiina, ja se voidaan toteuttaa monista eri materiaaleista ja erilaisista rakenneratkaisuista. Useimmiten talotehtaat käyttävät omassa toiminnassaan vain yhtä tai kahta ra­kennetyyppiä, joten valittu rakennusma­teriaali tai rakennustapa rajaa automaat­tisesti osan talotoimittajista pois. Yleises­ti käytetty talopakettijako perustuu ra­kennusmateriaaleihin, jolloin pääryhmi­nä ovat puurankarunkoiset talot sekä hirsi-ja kivitalot. Vaikka jakoperuste on tekninen, muodostuu myös kilpailuase­telma pitkälti tämän mukaiseksi. Tavalli­sesti rakentaja on jo valinnut halutun ra­kennusmateriaalin tai muun perusratkai­sun, ja merkkivalinta tehdään pelkästään samantyyppisten vaihtoehtojen välillä.

 

Talojen toimittajissa löytyy valikoimaa

Suomesta löytyy noin 250 talopakette­ja valmistavaa tai markkinoivaa yritystä. Puuelementtitaloja löytyy noin 50 talo­merkiltä, precut-ja kivitalotoimittajia on kumpiakin kymmenkunta. Teollisessa mittakaavassa hirsitaloja tekeviä yrityk­siä on maassamme noin 30, lisäksi hirsi­kehikon voi hankkia noin 150 paikallisel­ta hirsiveistäjältä. Merkkejä ja toimittajia on paljon, mutta kuva muuttuu, jos tar­kastellaan yritysten toimittamia määriä: 30 suurinta merkkiä vastaa 85 %:sta Suo­messa myydyistä talopaketeista.

 

Talopaketit puntarissa

Taloesittelyssä, talopakettivalmistaja Itse esittelee yhteystietonsa, toimintansa ja omat vahvuuteensa sekä kuvan valmiis­ta talostaan.Rakentajatutkimuksesta poimittua -osiossa, kerromme rakentajien oma­kohtaisista kokemuskuvista, joilla tarkoi­tetaan pidempiaikaisen asumisen myötä syntyneitä käsityksiä talopakettivalmista­jasta.Samalla talovalmistajista esitetään mielikuva, eli miten rakentajat tuntevat ja mieltävät talovalmistajan. Valinta ta­pahtuu aina jonkin päätöksen seurauk­sena. Myös näistä valinnoista kerromme tutkimusosuudessamme.

 

etujuttu5