Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Helppokäyttöinen Uponor Clean I-panospuhdistamo omakotitalon jätevesijärjestelmäksi

yritysesittaaUponor Suomi Oy:

Uponor-jätevesijärjestelmät

Yhä useampi haja-asutusalueen omakotitalorakentaja ja –saneeraaja valitsee kiinteistökoh­taiseksi jätevesiratkaisuksi panospuhdistamon. Eniten valintaan vaikuttavat puhdistamon helppokäyttöisyys, toimintavarmuus, edullinen hankintahinta ja alhaiset käyttökustannuk­set.

 

Uponorin biologis-kemialliset panospuhdistamot on tarkoi­tettu kunnallisen viemäriver­koston ulkopuolelle raken­nettaviin omakotitaloihin ja ympärivuotisessa käytössä oleviin korkean varustetason loma-asuntoihin.

helppokyttinenuponor1

Uponor Clean I ?panospuhdistamo – Ensiluokkaista toimintavarmuutta vuosikymmeniksi

Uponor Clean I -panospuh­distamo on biologis-kemial­linen pienpuhdistamo, jon­ne voidaan johtaa kaikki kiin­teistön asumajätevedet. Upo­nor-panospuhdistustekniikas­sa jätevesi puhdistetaan aina samansuuruisissa erissä kiin­teistön veden käytön vaihte­luista huolimatta. Jäteveden puhdistaminen tapahtuu bio­logis-kemiallisessa prosessis­sa ja tehokas fosforinpoisto saadaan aikaan kemiallisella saostuksella.

Sähkönkulutus on vain 330 kWh vuodessa, sillä veden siirto ja toiminnot puhdista­mossa tapahtuu vain yhden 50 w:n ilmapuhaltimen avul­la eikä muita pumppuja tar­vita! Puhdistettu jätevesi joh­detaan tontista riippuen esi­merkiksi avo-ojaan.

 

Langaton tiedon-siirto tuo lisämukavuutta

Uponor Clean I ?panospuh­distamo on markkinoiden ensimmäinen pienpuhdista­mo, joka on varustettu lan­gattomalla hälytysjärjestel­mällä. Sen etuna on, että voit seurata puhdistamon toimin­taa kotisi sisältä. Pieni näyttö­paneeli pitää sinut ajan tasal­la puhdistamosi toiminnasta samalla kun se sulautuu huo­maamattomasti kotisi sisus­tukseen. Merkkivalo muistut­taa ajoissa mm. lokatyhjentä­jän tilaamisesta tai saostuske­mikaalin lisäystarpeesta. Piha­maalla puhdistamosta jää nä­kyviin vain kaksi siistiä kantta.

helppokyttinenuponor3

Soveltuu lähes kaikille tonteille

Pienikokoinen panospuhdis­tamo vie vain vähän tilaa ja sen asennussyvyys on mata­la. Puhdistamon voi sijoittaa myös kallioiseen maastoon ja saneerauskohteissa esimer­kiksi vanhojen betonirengas­kaivojen tilalle. Uudiskoh­teessa puhdistamo on edul­lisinta asennuttaa samaan ai­kaan, kun talon perustuksia tehdään.

Panospuhdistamosi asen­nus hoituu ammattilaiselta nopeasti jopa yhdessä päi­vässä.

 

Testattu korkeatasoinen puhdistusteho

Suomen ympäristökeskus SY­KE on tehnyt Uponor-panos­puhdistamoille standardin EN 12566-3 mukaisen tyyppites­tauksen ja puhdistamoilla on CE-merkki. Tyyppitestauksel­la saavutetut tulokset ovat erinomaiset: orgaaninen ai­nes (BOD7) 98%, kokonais­fosfori 96% ja kokonaistyppi 50%. Testitulosten perusteel­la voidaan todeta, että Upo­nor-panospuhdistamot täyt­tävät jätevesiasetuksen vaa­timukset oikein käytettynä ja huollettuna.

 

Kokemusta ei voi kopioida

Uponor on toiminut jäte­vesialalla jo parikymmen­tä vuotta ja käytössä on jo useita tuhansia panospuh­distamoja. Käyttökokemus­ten ja tutkimustulosten avulla Uponor-panospuhdistamosta on kehittynyt markkinoiden helppokäyttöisin ja toiminta­varmin pienpuhdistamo.

 

Saat Uponor Clean I ?panospuhdistamon näin helposti

helppokyttinenuponor21. Ota yhteyttä Uponorin Jätevesi-infoon joko puheli­mitse, sähköpostitse tai täy­tä lähtötietolomake www-si­vuilla.

• Kartoitamme tarpeesi ja kerromme, miten puhdista­mosi hankinnassa kannattaa edetä.

2. Saat Uponor-jälleenmyyjäl­tä tarjouksen puhdistamosta.

• Myyjä sopii tarvittaessa jä­tevesisuunnittelijan käynnis­tä tontillasi sekä asennuksen toteuttamisesta yhteistyöver­koston kanssa.

3. Puhdistamosi asennetaan sovittuna päivänä

• Myyjä tai asentaja opastaa sinua puhdistamosi käyttöön­otossa

4. Käytä ja huolla puhdista­moa ohjeiden mukaan

• Panospuhdistamon muka­na toimitetaan omistajankäsi­kirja, jossa on käyttö- ja huol­to-ohjeet

 

Uponorin Jätevesi-info

Uponorin jätevesi-info on palvelu, joka helpottaa raken­tajia ja remontoijia jätevesi­järjestelmän hankinnassa ja kunnostuksessa. Ajankohtai­sen jätevesitietouden ohel­la palvelun kautta saa tietoa paikallisista jätevesisuunnit­telijoista, urakoitsijoista ja jäl­leenmyyjistä sekä halutessaan tarjouksen jätevesijärjestel­män kokonaistoteutuksesta.

 

Lisätietoa:
Uponor Suomi Oy
Puh. 020 129 211
Fax 020 129 210
www.uponor.fi

Uponorin jätevesi-info
Puh. 020 129 2900
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
www.jatevesi-info.fi