Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Uponor-pientaloratkaisu: tiedä mistä talosi on rakennettu

yritysesittaaUponor Suomi Oy:

Uponor-pientaloratkaisu tuo rakentajan valittavaksi kymmenen laadukasta LVI-järjestelmää – lähes kaikki, mitä talotekniikkaan tarvitaan. Rakentaja saa testatun ja luotettavan talotek­niikan, palveluja ja luotettavan kumppanin, johon hän voi olla yhteydessä rakentamisen ja asumisen kaikissa vaiheissa.

 

Uponor-pientaloratkaisuun on mahdollista valita jo­pa kymmenen yhteensopi­vaa ja testattua Uponor-jär­jestelmää. Jokainen talotekni­nen järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Upo­norin ratkaisut sisältävätkin kaikki tarvittavat komponen­tit. Tämä varmistaa, että jokai­nen osa on varmasti mitoil­taan ja materiaaleiltaan yh­teensopiva muiden kanssa.

Jokaisesta asennetusta Uponor-järjestelmästä myön­netään järjestelmätodistus, joka on selkeä dokument­ti vastuista sekä siitä mitä ta­loon on asennettu. Vähintään 3 Uponor-järjestelmää valin­nut rakentaja saa lisäksi Upo­nor-talokansion sekä talolaa­tan merkiksi laadukkaasta ra­kentamisesta.

Uponor-pientaloratkaisuun kuuluvat seuraavat Uponor-järjestelmät:

Lattialämmitys

Käyttövesi

Sammutusjärjestelmä

Ilmanvaihto

Kiinteistöviemäröinti

Jäteveden käsittely

(haja-asutusalueet)

Eristetyt putkistot

Radonin poisto

 

Veloitukseton materiaalilaskenta-ja tarjouspalvelu

Kun rakentaja toimittaa ta­lonsa LVI-suunnitelman Upo­norille, hän saa veloituksetta tarvikeluettelot kaikkiin haluaamiinsa LVI-järjestelmiin.

Luetteloiden avulla on help­po pyytää vertailukelpoiset tarjoukset LVI-liikkeistä tai rautakaupoista.

Uponor voi toimittaa las­kemansa listat myös rakenta­jan lähellä toimivalle LVI-liik­keelle, joka tekee tarjouksen tarvikkeista ja asennuksesta. Näin rakentajalle jää enem­män aikaa muihin rakentami­sen haasteisiin.

 

Uponor-pientalo-palvelu apuna

Uponor-pientalopalvelu pal­velee puhelimitse ja sähkö­postin välityksellä. Rakentaja saa neuvoja, miten edetä ra­kennushankkeen eri vaiheis­sa ja mitä on huomioitava ta­loteknisiä valintoja tehtäes­sä. Uponor auttaa tarvittaes­sa löytämään sopivia ammat­tilaisia hankkeen toteuttajiksi.

 

Järjestelmätodistus ja talokansio

Rakentaja saa järjestelmäto­distuksen Uponor-järjestel­milleen. Todistus osoittaa, et­tä rakennuksessa on käytet­ty keskenään yhteensopivia Uponor-tuotteita, joiden laa­dusta Uponor vastaa. Asen­nuksen tehnyt yritys puoles­taan vastaa asennustyöstä.

Projektin päätteeksi raken­tajalle toimitetaan LVI-talo­kansio, joka sisältää järjestel­mätodistuksen, järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet sekä cd-levyllä olevat suunnittelu-ja asennusohjeet.

 

uponorpientaloratkaisu1

Ratkaisuja vuosikymmeniksi

Oman kodin rakentaminen on merkittävä investointi. Se vaatii rakentajalta sekä talou­dellisia että henkisiä voimava­roja. Kyse ei ole vain rakenta­mishetkestä eikä varsinaisen rakentamisvaiheen kustan­nuksista. Jo projektin suunnit­teluvaiheessa rakentaja tekee ratkaisuja, joilla on vaikutus asumisen mukavuuteen, kus­tannuksiin ja turvallisuuteen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Laadukkaalla talotekniikal­la vaikutetaan merkittävästi rakennuksen huolto- ja yllä­pitokustannuksiin, jotka ovat rakennusajan investointia sel­västi suurempi kuluerä.

Omakotirakentajan on hy­vä vaatia, että kaikki hänen kotinsa talotekniikassa käyte­tyt osat ja järjestelmät perus­tuvat hyväksyttyihin ja testat­tuihin tuotteisiin ja ratkaisui­hin, joissa kaikki komponen­tit ovat keskenään yhteenso­pivia. Ammattitaitoisten asen­tajien käyttö on oleellista.

Talotekniikka on teh­ty vuosikymmeniä kestä­vään käyttöön. Siksi valmis­tajan luotettavuus, asianmu­kainen neuvonta ja käyttöoh­jeet sekä kyky vastata tuot­teista myös tulevaisuudessa ovat tärkeitä.

 

Näin pääset turvallisen rakentamisen alkuun

1. Ota yhteys LVI-suunnittelijaan ja teetä talosi LVI-suun¬nitelma.

2. Täytä lähtötietolomake, jonka löydät internetistsä (www.uponor.fi). Palauta se yhdessä LVI-suunnitelman kanssa Uponorille.

3. Uponor laskee haluamistasi järjestelmistä materiaaliluettelot ja toimittaa ne sinulle.

4. Materiaaliluettelojen avulla voit vaivattomasti pyytää Uponor-jälleenmyyjiltä tarjouksen järjestelmistä asennettuna.

5. Kysy myös tarjouspalvelua. Saat sinua lähellä toimivalta LVI-liikkeeltä haluamiisi järjestelmiin tarvike- ja asennustyötarjouksen, joka perustuu laskettuihin materiaaliluetteloihin.

Lisätietoja Uponor-pientaloratkaisusta >>> www.uponor.fi

 

 

Uponor-pientaloratkaisu tuo rakentajan valittavaksi kymmenen laadukasta LVI-järjestelmää – lähes kaikki, mitä talotekniikkaan tarvitaan. Rakentaja saa testatun ja luotettavan talotek­niikan, palveluja ja luotettavan kumppanin, johon hän voi olla yhteydessä rakentamisen ja asumisen kaikissa vaiheissa.

 

 

Uponor-pientaloratkaisuun on mahdollista valita jo­pa kymmenen yhteensopi­vaa ja testattua Uponor-jär­jestelmää. Jokainen talotekni­nen järjestelmä on yhtä vahva kuin sen heikoin lenkki. Upo­norin ratkaisut sisältävätkin kaikki tarvittavat komponen­tit. Tämä varmistaa, että jokai­nen osa on varmasti mitoil­taan ja materiaaleiltaan yh­teensopiva muiden kanssa.

Jokaisesta asennetusta Uponor-järjestelmästä myön­netään järjestelmätodistus, joka on selkeä dokument­ti vastuista sekä siitä mitä ta­loon on asennettu. Vähintään 3 Uponor-järjestelmää valin­nut rakentaja saa lisäksi Upo­nor-talokansion sekä talolaa­tan merkiksi laadukkaasta ra­kentamisesta.

Uponor-pientaloratkaisuun kuuluvat seuraavat

Uponor-järjestelmät:

Lattialämmitys

Käyttövesi

Sammutusjärjestelmä

Ilmanvaihto

Kiinteistöviemäröinti

Jäteveden käsittely

(haja-asutusalueet)

Eristetyt putkistot

Radonin poisto

 

Veloitukseton materiaalilaskenta-ja tarjouspalvelu

Kun rakentaja toimittaa ta­lonsa LVI-suunnitelman Upo­norille, hän saa veloituksetta tarvikeluettelot kaikkiin haluaamiinsa LVI-järjestelmiin.

Luetteloiden avulla on help­po pyytää vertailukelpoiset tarjoukset LVI-liikkeistä tai rautakaupoista.

Uponor voi toimittaa las­kemansa listat myös rakenta­jan lähellä toimivalle LVI-liik­keelle, joka tekee tarjouksen tarvikkeista ja asennuksesta. Näin rakentajalle jää enem­män aikaa muihin rakentami­sen haasteisiin.

 

Uponor-pientalo-palvelu apuna

Uponor-pientalopalvelu pal­velee puhelimitse ja sähkö­postin välityksellä. Rakentaja saa neuvoja, miten edetä ra­kennushankkeen eri vaiheis­sa ja mitä on huomioitava ta­loteknisiä valintoja tehtäes­sä. Uponor auttaa tarvittaes­sa löytämään sopivia ammat­tilaisia hankkeen toteuttajiksi.

 

Järjestelmätodistus ja talokansio

Rakentaja saa järjestelmäto­distuksen Uponor-järjestel­milleen. Todistus osoittaa, et­tä rakennuksessa on käytet­ty keskenään yhteensopivia Uponor-tuotteita, joiden laa­dusta Uponor vastaa. Asen­nuksen tehnyt yritys puoles­taan vastaa asennustyöstä.

Projektin päätteeksi raken­tajalle toimitetaan LVI-talo­kansio, joka sisältää järjestel­mätodistuksen, järjestelmien käyttö- ja huolto-ohjeet sekä cd-levyllä olevat suunnittelu-ja asennusohjeet.

 

Ratkaisuja vuosikymmeniksi

Oman kodin rakentaminen on merkittävä investointi. Se vaatii rakentajalta sekä talou­dellisia että henkisiä voimava­roja. Kyse ei ole vain rakenta­mishetkestä eikä varsinaisen rakentamisvaiheen kustan­nuksista. Jo projektin suunnit­teluvaiheessa rakentaja tekee ratkaisuja, joilla on vaikutus asumisen mukavuuteen, kus­tannuksiin ja turvallisuuteen vuosikymmeniksi eteenpäin.

Laadukkaalla talotekniikal­la vaikutetaan merkittävästi rakennuksen huolto- ja yllä­pitokustannuksiin, jotka ovat rakennusajan investointia sel­västi suurempi kuluerä.

Omakotirakentajan on hy­vä vaatia, että kaikki hänen kotinsa talotekniikassa käyte­tyt osat ja järjestelmät perus­tuvat hyväksyttyihin ja testat­tuihin tuotteisiin ja ratkaisui­hin, joissa kaikki komponen­tit ovat keskenään yhteenso­pivia. Ammattitaitoisten asen­tajien käyttö on oleellista.

Talotekniikka on teh­ty vuosikymmeniä kestä­vään käyttöön. Siksi valmis­tajan luotettavuus, asianmu­kainen neuvonta ja käyttöoh­jeet sekä kyky vastata tuot­teista myös tulevaisuudessa ovat tärkeitä.

 

Näin pääset turvallisen rakentamisen alkuun

1. Ota yhteys LVI-suunnitteli¬jaan ja teetä talosi LVI-suun¬nitelma. 2. Täytä lähtötietoloma¬ke, jonka löydät internetis¬sä (www.uponor.fi). Palauta se yhdessä LVI-suunnitelman kanssa Uponorille.

3. Uponor laskee haluamistasi järjestelmistä materiaaliluet¬telot ja toimittaa ne sinulle.

4. Materiaaliluettelojen avul¬la voit vaivattomasti pyytää Uponor-jälleenmyyjiltä tarjouksen järjestelmistä asen¬nettuna.

5. Kysy myös tarjouspalve¬lua. Saat sinua lähellä toimi¬valta LVI-liikkeeltä haluamiisi järjestelmiin tarvike- ja asen¬nustyötarjouksen, joka pe¬rustuu laskettuihin materiaa¬liluetteloihin.

 

Lisätietoja Uponor-pientaloratkaisusta

 

www.uponor.fi

uponorlogo

Yhteystiedot

Uponor Suomi Oy

www.uponor.fi

 

Uponor-pientalopalvelu:

P. 020 129 2020

uponor.koti(at)uponor.com

 

 uponorkoti