Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Air Wise - terveellisyyttä ja viihtyvyyttä asumiseen

yritysesittaaAir Wise Oy:

Air Wise Oy tunnetaan entuudestaan laadukkaasta kodin talotekniikasta, jossa markkinoiden parhaat tuotteet, PARMAIR ja SunAIR ilmastointijärjestelmät ja PRIMEX vesikiertoiset put­kistojärjestelmät muodostavat yhteensopivan kokonaisuuden. Nyt Air Wise on tuonut mark­kinoille Logi valmis tekninen tila -paketin, jossa kaikki talotekniikan erilliset komponentit sijoittuvat järkevästi yhteen tilaan. Keskitetyn tilan hyöty korostuu asumismukavuutena ja -turvallisuutena, kun kodin ääntä pitävät lvi-laitteet, keskuspölynimuri ja suurimmat vuo­toriskikohteet on sijoitettu omaan, pohja-altaiseen tilaansa. Myös asennustöiden nopeus, suunnittelun helppous, toimintavarmuus ja kustannusarvion tarkkuus ovat Login kiistatto­mia etuja.

 

Logi on kodin lvi-keskus

Talojen pohjaratkaisuissa on tekninen tila harvoin erotet­tu omaksi tilakseen. Nyt Air Wise Oy antaa siihen mah­dollisuuden.

Logi – valmis tekninen ti­la on yksilöllisesti suunniteltu, liitäntää vailla oleva tila- ja lai­tekokonaisuus. Tehdasvalmis­teinen paketti on asennetta­vissa helposti ja nopeasti jo rakennustyön alkuvaiheessa. Login sisäseinät ovat muovi­pintaista vaneria, ja ulkopuo­lella on kertopuinen runko, joka voidaan levyttää, pane­loida tai muurata. Järjestel­män avulla saadaan aikaan te­hokas tilaratkaisu, jossa käyt­töveden liitännät, erilaiset lämmöntuottolaitteet ja läm­mönjako ovat kaikki yhdes­sä tilassa käyttövalmiina. Näi­den lisäksi siihen sopivat kes­kuspölynimuri ja ilmastointi­laitteet. Myös viilennysjärjes­telmät ovat mahdollisia maa­lämpölaitteiden kanssa. Kaik­ki putkitukset ja liitokset ovat näkyvissä, jolloin mahdolliset vuodot havaitaan heti. Järjes­telmä sopii kaikkiin talotyyp­peihin ja talviasuttaviin loma-asuntoihin. Login avulla on mahdollista tehdä myös täysi talotekniikkaremontti.

 logi

Valvottu sarjavalmis­tus takaa laadun

Logi -järjestelmä sopii esim. vesikiertoisen sähkölämmi­tyksen, maalämmön tai kau­kolämmön yhteyteen. Siihen on myös helppo liittää talon ulkopuolinen puu-, pelletti-tai hakelämmityskeskus läm­pökanaalien avulla.Valvotuissa tehdasolosuh­teissa valmistettu ja tarkis­tettu Logi – valmis tekninen tila sopii jokaiseen taloratkai­suun, jopa puurossipohjalle. Vakiokorkeus on 250 cm joten se sopii hyvin normaa­liin huonekorkeuteen. Login vakioleveys on 168 cm ja syvyyttä on vain 75 cm. Tilan pohja on valmistettu betoniin upotetusta saumat­tomasta lujitemuovista. Kau­kalon pohjassa on lattiakai­von laippa, johon sopivat ylei­simmät kuiva- ja märkäkaivot. Ratkaisu on turvallinen, ei­kä vuotoja rakenteisiin pääse syntymään.

 

www.logi.fi on suun­nittelun vapautta

Logi takaa laitteiden sijoit­telun ilman hankalaa erillis­tä suunnittelua ja lvi-kompo­nenttien yhteen sovittamista. Suunnittelijan tulee vain valita internetissä sopiva suunnitte­lublock.. Logi -järjestelmä on aina samankokoinen. Asiakas saa tietää järjestel­män hinnan euron tarkkuu­della etukäteen.

Kokonsa puolesta valmis tekninen tila voidaan helpos­ti sijoittaa valmiisiin talopoh­jiin. Sijoittelupaikan valintaa helpottaa lisäksi se, ettei tilaa tarvitse ottaa kaakeloidus­ta ja vedeneristetystä tilasta. Tällöin esim. teknisiin ratkai­suihin usein käytetty kodin­hoitohuone jää kokonaan sil­le tarkoitettuun käyttöön. Logi – valmis tekninen ti­la vaatii 180 mm asennussy­vyyden, jolloin lattiakaivon ja putkien liitännät tehdään ala­pohjarakenteiden kautta.

airwise3

Asennusvarmuus ja -nopeus

Air Wisen Logi – valmis tek­ninen tila toimitetaan val­miina kokonaisuutena säältä suojatussa paketissa. Katto­tuolien paikoilleen asennuk­sen yhteydessä ensimmäisenä nostetaan moduuli sille varat­tuun paikkaan. Näin tehtäessä erillistä ”nostokeikkaa” ei tarvitse suunnitella. Tilapake­tin paino on noin 200–600 kg, varustuksesta riippuen. Pie­nen kokonsa puolesta Logi on myös saneeraajien järjes­telmä. Järjestelmän liitännät ovat helppoja. Käyttövesi liitetää työmaalla yhdellä liitoksella, ilmastointi vaatii vain kana­vaston rakentamisen ja läm­mönjakojärjestelmä omat lii­toksensa. Logi-järjestelmä mahdol­listaakin lämmön päälle kyt­kemisen jopa kuukausia ta­vanomaista aikaisemmin, jol­loinrakenteet kuivuvat ja työ edistyy huomattavasti nope­ammin myös rakennuksen muissa osissa.

 

Air Wise Oy - viisaasti yhdistetty

Sunair ja Parmair yhdistivät voimansa ja osaamisensa. Näin syntyi Orivedellä Air Wise Oy - Puhtaasti kotimaista ilmavoimaa suomalaiseen rakentamiseen. Air Wise Oy valmistaa/valmistuttaa SunAIR- ja Parmair-ilmanvaihto/jäähdytyslaitteita sekä valmistuttaa ja myy SunAIR -muovikanavistoa pientalokäyttöön. Primex lattialämmitysjärjestelmä tuli mukaan liiketoimintoihin vuonna 2003. Samana vuonna Air Wise Oy lanseerasi ensimmäisenä markkinoille talotekniikan järjestelmäpaketin. AirWise Oy harjoittaa monikanavajakelua ja operoi laitemyynnin markkinoilla tuotemerkeillä SunAIR ja PARMAIR sekä lattialämmitysjärjestelmissä PRIMEX-tuotemerkillä. Tuotteilla on kaksi jakelutietä: yritys- ja kuluttajamyynti.

Kuluttajamyynnistä loppukäyttäjille huolehtivat erikoismyymälä-ketjut (SunAIr Shop/Lämpötalot) ja rauttakauppaketjut (K-Raudat/Rautiat). Lisäksi muut hyvin varustetut rautakaupat ja LVI-myymälät kautta maan. Kuluttajamyynnin pääkohderyhmänä ovat uudisrakentajat sekä remontoijat/saneeraaja-asiakkaat.

 

Lisätietoa:

www.logi.fi

www.airwise.fi