Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Teollinen hirsi on kaunis ja luonnollinen

rts_tutkii_logo_pieni

Puu on perinteinen materiaali suomalaisessa maalaismaisemassa ja sopii erityisen hyvin juuri lomarakentamiseen. Luonto, vapaa-aika ja puurakentaminen kuuluvat lomarakentajien mielestä yhteen ja se näkyy valinnoissa, sillä liki jokaiseen lomarakennukseen tulee puujulkisivu. Hirsijulkisivun valitsee noin 70% mökkirakentajista ja loput toteutetaan lautarakenteisena. Puu- ja hirsitalojen noin 60 vuotta sitten alkanut teollinen valmistus on lisännyt pientalorakentamisen tehokkuuta ja osaltaan lisännyt lomarakentamisen intoa. Tutkimus- ja tuotekehitystyö on tuonut tietoa puun rakennusteknisestä käyttäytymisestä ja antanut uusia innovaatioita.

 

Ulkoseinävaihtoehdot

Makuasiat, tunneseikat ja ympäristön aikaisemmat rakennukset vaikuttavat hirsityypin valintaan. Niinpä muun muuassa höylä- ja pyöröhirrellä ovat omat kannattajansa. Ulkonäkö ja harmonia ympäristön kanssa ovatkin ominaisuuksia, jotka lähes poikkeuksetta vaikuttavat ulkoseinävalintoihin.

Monet perustelevat ulkoseinäratkai­sujaan myös teknisillä ominaisuuksilla kuten rakentamisen helppoudella, joka liittyy erityisesti teollisiin ratkaisuihin. Valintoihin vaikuttavat myös pit­käikäisyys ja sopivuus omatoimiseen ra­kentamiseen, sekä kustannustekijät. Näiden lisäksi rakenteen hengittävyydellä on iso merkitys, mikä on erityisesti massiivihirreltä odotettu ominaisuus. Lämmöneristävyys, laatu, helppohoitoisuus ja terveellisyys ovat myös tärkeitä kriteerejä. Paikalla rakentajan valintaperusteena yleinen on oma tai muuten helposti saatava puutavara.

teollinen hirsi nettiin

Lomarakennusten enemmistö eli noin 70% toteutetaan hirsijulkisivuisina, loput 30% valitsee julkisivuksi lautarakenteen. Kuva: Finnlamelli

 

Massiivihirsi tai yhdistelmärakenne

Hirsiseinä voidaan toteuttaa joko massii­visena tai yhdistelmärakenteisena. Mas­siivihirsiseinä on yhtä puuta ilman mitään muita ulko-ja sisäpuolen välisiä kerrok­sia. Massiivirakenteisena hirsitalo onkin monen mielestä aidoimmillaan, rakensi­vathan esi-isämmekin asumuksensa juuri tällä periaatteella. Kosteustekniseltä toi­mivuudeltaan yksiaineinen seinärakenne on turvallinen, koska mitään lämmön­eristeen ja hirren välistä kastekriittistä rajapintaa ei voi syntyä.

Massiivihirsitalossa materiaalin pak­suudella vaikutetaan sekä ulkonäköön, lämmöneristävyyteen että ulkoseinän ra­kentamiskustannuksiin. Paksumpi hirsi on paitsi komeampi ja eristävämpi, myös kalliimpi.

Yhdistelmärakenteisissa rakennuksis­sa hirren ulko-tai sisäpuolelle asenne­taan erillinen lämmöneristekerros, jol­loin haluttu eristävyys saavutetaan ohuemmallakin hirrellä. Rakennustekni­sesti turvallisempana ratkaisuna pide­tään hirsikehikon ulkopuolelle asennet­tua lämmöneristystä, mutta oikein toteu­tettuna myös sisäpuolelle tehty lisäeris­tys on suhteellisen riskitön. Tällöin on kuitenkin käytettyjen hirsi-ja eristepak­suuksien oltava keskenään tasapainossa, ettei kastepistettä pääse syntymään eris­teen ja hirren rajapintaan. Kosteusvar­muuteen vaikuttaa myös höyrysulun käyttö.

 

Höylähirsi

Höylähirsi on myös käytetty teolli­sesti valmistettu hirsityyppi, vaikka menettääkin koko ajan osuuttaan lamellihirrelle. Hirren ulko-ja sisäsivut on höylätty tasaisiksi, ainoas­taan hirsikerrosten välisiin saumoihin jää koko seinän ulkonäölle leimaa antava ura. Teollisesti valmistetut hirret ovat suoria ja mittatarkkoja, joten eri hirsi­kerrokset loksahtavat päällekkäin ilman suurempia sovitteluja.

 

Lamellihirsi

Tässä yleisimmässä hirsityypissä merkittävä keksintö on teollisen valmistuksen mahdollistama hirren kerrosrakenne. Kahdesta tai useammasta hirsilamellista yhteen lii­mattu hirsi vääntyilee ja halkeilee selväs­ti vähemmän kuin perinteinen, yksiainei­nen puu. Lamellihirren edut tulevat sitä suuremmiksi, mitä paksummasta loppu­tuotteesta on kysymys. Jykevimmissä teollisissa hirsissä käytetäänkin lähes yk­sinomaan lamellihirttä.

 

Teollinen pyöröhirsi

Tämä hirsityyppi valmistetaan sorvaa­malla tukeista suoria, saman paksuisia ja mittatarkkoja rakennushirsiä. Teollisista vaihtoehdoista materiaali on ulkonäöl­tään lähimpänä alkuperäistä tukin muo­toa, mikä vaikuttaa vahvasti koko raken­nuksen olemukseen. Ei lienekään yllätys, että pyöröhirren valinneilla ulkonäkökri­teeri korostuu tavallista voimakkaammin.

 

Lämpöhirsi

Lämpöhirsi on itse asiassa puuelementti­rakenne, jonka ulko-ja sisäverhous on toteutettu hirsipaneelia käyttäen. Raken­teeltaan ja ominaisuuksiltaan seinä muis­tuttaa ”tavallista”, puurankarunkoista seinää, ulkonäöllään se kuitenkin kilpai­lee hirsitalojen kanssa. Lämpöhirsiratkai­sulla päästään vakituisilta asunnoilta vaa­dittaviin lämmöneristävyysarvoihin ilman erityisiä kompensaatiotarpeita raken­nuksen muissa osissa. Ratkaisu onkin suosittu ympäri vuoden asuttavissa huvi­loissa ja erityisesti silloin, kun rakennuk­sessa halutaan säilyttää talvella perus­lämpö.

 teollinenhirsi

Hirsi on luonnollinen materiaali ja soveltuu erinomaisesti suomalaiseen maisemaan. Hirsi on näyttävä myös sisätiloissa.

Kuva. Polar House.

 

Käsin veistetty hirsi

Käsin veistetty hirsimökki on mm. vaa­dittavasta työmäärästä ja ammattitaidos­ta johtuen selvästi harvinaisempi ratkai­su kuin teollisesta hirrestä tehdyt loma-asunnot. Käsityönä tehty hirsikehikko syntyy asiaan vihkiytyneen amatöörinkin käsissä, mutta myös puoli-tai täysammattilaisia hirsiveistäjiä löytyy eri puolilta maata.

 

Puurankarunko

Tällä menetelmällä tehtyjä mökkejä on noin 30 % uusista loma-asunnoista. Puu­rankarungon yhteydessä käytetään pys­ty-tai vaakasuuntaan asennettua lauta­verhousta tai näiden yhdistelmää. Ver­housmateriaalia ja sommittelua vaihtele­malla päästään hyvinkin näyttäviin loppu­tuloksiin. Puurankarunkoinen, lautaver­hottu mökki on ollut erityisesti paikalla­rakentajien suosiossa. Viime vuosina teollisten ratkaisuiden tarjonta on tällä­kin osa-alueella lisääntynyt, tulevaisuu­dessa yhä useampi lautamökin rakentaja luultavasti käy hankkeeseensa taloteh­taan avustuksella.

 

Lämmöneristävyysvaatimukset

Ympärivuotiseen tai yleensä talvikäyt­töön tulevalta lomarakennukselta vaadi­taan v. 2007 voimaantulleissa lämmön­eristysmääräyksissä vastaavaa lämmön­eristävyyttä kuin vakituisissa asunnoissa. Erityisesti massiivihirsitaloissa seinära­kenteelle asetettu eristyskykyvaatimus ei tavanomaisilla 20 cm:n luokkaa olevil­la hirsivahvuuksilla täyty, vaan seinära­kenteen heikompaa eristävyyttä täytyy kompensoida muiden rakenneosien pa­remmalla eristyksellä. Talon kokonai­seristävyyttä voidaan parantaa myös lisä­eristämällä niiden tilojen ulkoseinät, jois­sa massiivihirren näkyvyydestä voidaan tinkiä. Myös riittävän tehokkaalla läm­möntalteenotolla varustettu ilmanvaihto huomioidaan kompensatiolaskelmissa. On kuitenkin hyvä muistaa, että läm­möneristysvaatimukset kiristyivät vuoden 2012 heinäkuussa. Tämä koskee lomarakennuksia, joissa katsotaan olevan ympäri vuoden käytössä oleva energialähde.

runkoratkaisut nettiin