Suomirakentaa.fi

Neuvontaa rakentajille ja remontoijille

Perustukset omatoimisesti Leca®-tuotteilla

yritysesittaaHuvilan perustaminen luotettavasti ja oikein on lomarakentajan ensimmäinen harkintaa vaativa toimenpide.

 

Leca®-harkkoja on käytetty jo yli 50 vuoden ajan perustus­ten tekemiseen. Kevytsorasta valmistetun harkon hyviä ominaisuuksia ovat muun muassa: pienempi routasy­vyys, ei kondenssia perustuk­sen yläosissa, hyvä kylmäsillan katkaisu, pieni kapillaarinen vedenimu ja kevyt rakenne. Leca®-harkko painaa muurat­tuna vain kolmasosan betonin painosta, mikä on huomion arvoinen asia varsinkin silloin kun rakennustarvikkeita ei saada tuotua kuorma-autolla aivan rakennuspaikan viereen. Kaiken tämän lisäksi harkko­perustuksen muuraus onnis­tuu yleensä talkooporukalla­kin.

 

perustuksetomatoimisesti1

Perustusten suunnittelu

Ennen perustustöiden aloit­tamista selvitetään perusta­misolosuhteet, jolloin saa­daan valittua mökille tähän kohteeseen sopivin perusta­mistapa. Mikäli rakennuspai­kan korkeuserot ovat pieniä, voidaan perustustyypiksi vali­ta esim. maanvarainen ala­pohja. Jos korkeuserot ovat yli 0,5 m, tulee varmemmaksi ja edullisemmaksi tehdä tuu­letettu kantava alapohja (ns. rossipohja). Yleinen mökkien perustustapa on anturoiden varaan muuratun perusmuu­rin (ns. sokkeliperustus) lisäk­si pilariperustus.

 

Anturan tekeminen

Rakennuksen kulmapisteiden merkitsemis- ja kaivutöiden jälkeen on anturanteon aika. Perusmuurin antura voidaan tehdä tasaisella maapohjalla  Leca®-anturaharkoista, joiden käyttö ei vaadi suuria valutöi­tä. Mikäli maapohja ei ole ta­sainen ja antura joudutaan porrastamaan, valetaan antu­ra betonista. Myös pilaripe­rustuksen antura valetaan be­tonista.

 

Anturan yläpinta tehdään tarkasti oikeaan korkeuteen, jotta harkkojen muuraus su­juisi helposti. Antura raudoi­tetaan rakennesuunnitelmien mukaan ennen betonivalua. Pilariperustuksen anturaan asennetaan lisäksi yksi 12 mm:n harjateräs tartunnaksi pilarille.

 

Suuremmat, yli 1000 litran betonivalut tehdään kätevim­min valmisbetonista. Mikäli lä­histöllä ei ole betoniasemaa tai tieyhteys ei salli raskaan betonikuljetusauton pääsyä rakennuspaikalle, on kuivabe­toni oikea valinta.

 

weber.vetonit S100 Kuiva­betoni on 25 kg tai 1000 kg säkeissä toimitettava kuivabe­toni, joka sekoitetaan työ­maalla puhtaaseen veteen. 25 kg säkistä syntyy valmista be­tonimassaa n. 12 litraa ja vas­taavasti 1000 kg säkistä n. 480 litraa.

 

perustuksetomatoimisesti2

Harkkojen muuraus

Muurausta varten perustuk­sen ulkoreunaan asennetaan pystylinja, johon kiinnitetään muurauslanka. Kaikki linjalan­gat asennetaan, jonka jälkeen on helppo tarkastaa perus­tuksen mitat ja myös ristimi­tat. Näin varmistutaan, että perustuksesta tulee oikean kokoinen ja suorakulmainen. Huolellisella mittaustyöllä saadaan tarkka lopputulos myös korkeuden suhteen. Muuraustyö aloitetaan nur­kasta, josta voidaan edetä molempiin suuntiin.

Weberin 195 mm korkeat harkot ohutsaumamuurataan 5 mm:n saumapaksuudella tarkoitukseen kehitetyllä we­ber.vetonit ML Leca®-laastilla. Laasti levitetään muurauskel­kalla tai -kauhalla. Muuraus­kelkka on kätevä harkkope­rusmuuria muurattaessa. Se säästää jopa kolmanneksen laastia ja nopeuttaa työtä. Pi­lariharkkoja P-240 muuratta­essa muurauskauha on sopi­vin työväline.

Muuraukseen asennetaan harjateräkset rakennesuunni­telmista ilmeneviin paikkoi­hin, yleensä viimeisen harkko­kerroksen alle. Pilariharkkoja muurattaessa harkkojen väli­siin saumoihin ei tule raudoi­tusta, vaan pilarit raudoite­taan muurauksen jälkeen har­kon keskellä olevaan reikään asennettavalla 12 mm:n harja­teräksellä. Reikä valetaan täy­teen betonilla lujuusluokka C25/30 (vanha lujuusluokka­merkintä K30) tai weber.ve­tonit S 30-Sementtilaastilla.

 

Perustuksen käsittelyt

Harkkopinnan riittävä tiiviys aikaansaadaan laastilla oikai­semalla tai slammauksella. Harkon pintaan levitetään laastia niin, että harkon huo­koset tukkiutuvat. weber.ve­tonit 137 Sokkelilaasti on suunniteltu juuri harkon kä­sittelyyn. Matalaperustusta ei tarvitse normaalisti vedeneristää pystyosaltaan. Varsi­naisen seinärakenteen ja pe­rustuksen väliin asennetaan kapillaarikatkoksi bitumihuo­pakaista.

perustuksetomatoimisesti3

Routaeristäminen

Matalaperustus routaeriste­tään aina kun maapohja on routivaa. Sana matalaperustus tarkoittaa juuri sitä, ettei pe­rustuksia ole rakennettu rou­timattomaan syvyyteen, vaan perustusten routiminen este­tään routaeristeillä. Routa­eristys voidaan tehdä routa­eristelevyistä tai Leca®-soralla.

 

Puhaltamalla asennettu Leca®-sora toimii hyvänä rou­taeristeenä lähes ikuisesti. Leca®-sora on savesta poltta­malla tehty keraaminen eriste ja on siten hyvin kestävää. Leca®-eristeet asennetaan suoraan kuljetusautosta pu­haltamalla. Leca®-sora puhal­letaan heti oikeaan paikkaan ja korkeuteen. Vain karkea pohjan tasaus riittää.

 

Routaeristeen paksuus sel­viää rakennesuunnitelmista tai Leca®-routasuojausohjeesta. Routaeristeiden pak­suudet rakenteissa tulee sel­vittää rakennesuunnittelijan kanssa.

 

Lattian eristykset Leca®-kapillaarikatkosoralla

Leca®-kapillaarikatkosora KS420KAP sopii hyvin maan­varaisen lattian lämmöneris­teeksi. Lattian alle asennetta­van eristeen on kestettävä sille tulevat kuormitukset ja muut rasitukset. Keraaminen Leca®-sora kestää nämä rasi­tukset ja toimii lisäksi kapil­laarikatkona. Karkea täyttö­sora tiivistetään, tämän ker­roksen varaan asennetaan pohjaviemärit ja tuetaan pai­koilleen. Leca®-sora puhalle­taan suoraan kuljetusautosta valmiiksi eristyskerrokseksi. Tasatun Leca®-soran päälle asennetaan vähintään 100 mm paksu levyeristekerros esim. EPS-levyjä, sen päälle raudoitusverkot ja alapohja on valmis valettavaksi.

 

Yhteystiedot

Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy

Weber, puh. 010 44 22 00. Tuoteneuvonta 010 44 22 312

Weberin kotisivuille pääset tästä: www.e-weber.fi

Weberin löydät myös Youtubesta.